Dış Ticaret Sermaye Şirketleri Aracığıyla İhracat Yapan Firmalara Yeşil Pasaport

Son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 1 milyon doların üzerinde olan DTSŞ aracılığıyla ihracat yapan firma temsilcilerine yeşil pasaport verilecektir.

Dış Ticaret Sermaye Şirketleri aracılığıyla ihracat yapan firmaların sahipleri, ortakları ve çalışanları 05.09.2017 Salı günü saat 17.00'a kadar başvurmaları halinde yeşil pasaport alabileceklerdir.

İhracat tutarının hesaplanmasında, İhracatına aracılık edilen firmanın ve söz konusu firmanın ihracat tutarının DTSŞ tarafından Yeminli Mali Müşavir tasdikli olarak beyan edilmesi şartıyla DTSŞ aracılığıyla yapılan ihracatın da firmanın ihracatı kapsamında değerlendirilecektir.

DTSŞ'ler tarafından yapılan ihracat tutarından, yukarıda belirtilen şekilde hesaplanacak ihracat tutarının düşülmesinden sonra, kalan ihracat tutarı hususi damgalı pasaport almasını olanak verecek bir tutar ise DTSŞ yetkililerine de yeşil pasaport hakkı verilecektir.

DTSŞ'ler tarafından herhngi bri firmanın ihracatına aracılık edilmemiş olması halinde ise, gerekli işlemlerin tekemmül ettirilebilmesini teminen bu durumun DTSŞ tarafından Yeminli Mali Müşavir tasdikli olarak Ekonomi Bakanlığı'na iletilmesi gerekmektedir.

DTSŞ'ler tarafından yalnızca anılan statüye haiz oldukları dönemde ihracatına aracılık ettikleri firmalara ilişkin bilgilerin beyan edilmesi gerekmektedir.

Bakanlar Kurulunun 22.03.2017 tarihinde yürürlüğe giren 2017/9962 sayılı "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararı"na göre:

- Müraacat yılı öncesi son üç takvim yılı itibariyle ihracat ortalaması;
• 1 milyon ABD doları ile -10 milyon ABD doları arasında (10 milyon dolar dahil) olan firmalara 1,
• 10 milyon dolar üzeriyle 25 milyon dolar arasında olan firmalara 2,
• 25 milyon dolar üzeriyle 50 milyon dolar arasında olan firmalara 3,
• 50 milyon dolar üzeriyle 100 milyon dolar arasındaki firmalar 4,
• 100 milyon dolar üzerinde ihracatı olan firmalara ise 5

yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

İhracatçı firmaların sahipleri, ortakları ve çalışanları hususi damgalı pasaport hakkından yararlanabilecek, ayrıca firmanın sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

Söz konusu haktan faydalanabilecek firmaların yetkililerine, Türk Ceza Kanununun ilgili maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması kaydıyla 2 yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilecektir.


İlgili Dosyalar

 - Dönemler itibariyle DTSŞ Listesi
 - YMM tarafından tasdik edilecek liste örneği
 - Dilekçe