Türkiyede Yatırım Yapmak İsteyenler İçin Kılavuz Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Türkiye'de Yatırım Yapmak

 

https://www.invest.gov.tr/tr/Sayfalar/default.aspx

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Yatırım Ofisi

HAKKIMIZDA

NEDEN TÜRKİYE

SEKTÖRLER

YATIRIM REHBERİ

 

"Türkiye'de Şirket Kurmak" isimli kitapçığı indirmek için tıklayınız. 

 

KÜTÜPHANE

HABERLER

Uluslararası Doğrudan Yatırım İstatistikleri : 
Güncel UDY Verilerini İndirmek için Tıklayınız
https://www.sanayi.gov.tr/istatistikler/yatirim-istatistikleri/mi0803011615

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu-4875 (17.06.2003 t. 25141 s. R.G.) 

İlgili olarak bakınız: Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik

Kanun No. 4875 

Kabul Tarihi : 5.6.2003

Amaç ve kapsam

MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, doğrudan yabancı yatırımların özendirilmesine, yabancı yatırımcıların haklarının korunması ile yatırım ve yatırımcı tanımlarında uluslararası standartlara uyulmasına, doğrudan yabancı yatırımların gerçekleştirilmesinde izin ve onay sisteminin bilgilendirme sistemine dönüştürülmesine ve tespit edilen politikalar yoluyla doğrudan yabancı yatırımların artırılmasına ilişkin esasları düzenlemektir. Bu Kanun, doğrudan yabancı yatırımlara uygulanacak muameleyi kapsar.

Tanımlar

MADDE 2.- Bu Kanunda geçen;

a) Yabancı yatırımcı: Türkiye'de doğrudan yabancı yatırım yapan,

1) Yabancı ülkelerin vatandaşlığına sahip olan gerçek kişiler ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarını,

2) Yabancı ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişileri ve uluslararası kuruluşları,

b) Doğrudan yabancı yatırım: Yabancı yatırımcı tarafından,

1) Yurt dışından getirilen;

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca alım satımı yapılan konvertibl para şeklinde nakit sermaye,

- Şirket menkul kıymetleri (Devlet tahvilleri hariç),

- Makine ve teçhizat,

- Sınaî ve fikrî mülkiyet hakları,

2) Yurt içinden sağlanan;

-Yeniden yatırımda kullanılan kâr, hâsılat, para alacağı veya malî değeri olan yatırımla ilgili diğer haklar,

- Doğal kaynakların aranması ve çıkarılmasına ilişkin haklar,

Gibi iktisadî kıymetler aracılığıyla;

i) Yeni şirket kurmayı veya şube açmayı,

ii) Menkul kıymet borsaları dışında hisse edinimi veya menkul kıymet borsalarından en az % 10 hisse oranı ya da aynı oranda oy hakkı sağlayan edinimler yoluyla mevcut bir şirkete ortak olmayı,

c) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

İfade eder.

Doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin esaslar

MADDE 3.- a) Yatırım serbestisi ve millî muamele

Uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri tarafından aksi öngörülmedikçe;

1-Yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye'de doğrudan yabancı yatırım yapılması serbesttir.

2- Yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılarla eşit muameleye tabidirler.

b) Kamulaştırma ve devletleştirme

Doğrudan yabancı yatırımlar, yürürlükteki mevzuat gereğince; kamu yararı gerektirmedikçe ve karşılıkları ödenmedikçe kamulaştırılamaz veya devletleştirilemez.

c) Transferler

Yabancı yatırımcıların Türkiye'deki faaliyet ve işlemlerinden doğan net kâr, temettü, satış, tasfiye ve tazminat bedelleri, lisans, yönetim ve benzeri anlaşmalar karşılığında ödenecek meblağlar ile dış kredi ana para ve faiz ödemeleri, bankalar veya özel finans kurumları aracılığıyla yurt dışına serbestçe transfer edilebilir.

d) Taşınmaz edinimi

Yabancı yatırımcıların Türkiye'de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlerin, Türk vatandaşlarının edinimine açık olan bölgelerde taşınmaz mülkiyeti veya sınırlı aynî hak edinmeleri serbesttir.

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu'nun 3. maddesinin (d) bendi; Anayasa Mahkemesinin E: 2003/71, K: 2008/79 Sayılı Kararı (5/6/2003 Tarihli ve 4875 Sayılı Kanun ile İlgili) (16.04.2008 t. 26849 s. R.G.) ile iptal edilmiştir. (Yürürlük; 16/10/2008)

e) Uyuşmazlıkların çözümü

Özel hukuka tabi olan yatırım sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü ile yabancı yatırımcıların idare ile yaptıkları kamu hizmeti imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden kaynaklanan yatırım uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için; görevli ve yetkili mahkemelerin yanı sıra, ilgili mevzuatta yer alan koşulların oluşması ve tarafların anlaşması kaydıyla, milli veya milletlerarası tahkim ya da diğer uyuşmazlık çözüm yollarına başvurulabilinir.

f) Nakit dışı sermayenin değer tespiti

Nakit dışındaki sermayenin değer tespiti, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılır. Yabancı ülkelerde kurulu bulunan şirketlerin menkul kıymetlerinin yatırım aracı olarak kullanılması halinde, menşe ülke mevzuatına göre değer tespitine yetkili makamların veya menşe ülke mahkemelerince tespit edilecek bilirkişilerin ya da uluslararası değerlendirme kuruluşlarının değerlendirmeleri esas alınır.

g) Yabancı personel istihdamı

Bu Kanun kapsamında kurulan şirket, şube ve kuruluşlarda istihdam edilecek yabancı uyruklu personele, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çalışma izni verilir.

27.2.2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 23 üncü maddesi uyarınca Hazine Müsteşarlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca müştereken hazırlanacak yönetmelikte; yabancı sermayeli şirket ve kuruluşlardan hangilerinin bu kapsama gireceği ile söz konusu yönetmelik kapsamında izin verilecek kilit personelin tanımı ve çalışma izinlerine ilişkin özel nitelikteki diğer esas ve usuller belirlenir.

Bu kapsamda istihdam edilecek personele, 4817 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uygulanmaz. İstihdam edilecek yabancı uyruklu kilit personele, 4817 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının hangi durumlarda uygulanacağı hazırlanacak yönetmelikte belirlenir. (Bu cümleler, Uluslararası İşgücü Kanunu - 6735 (13.08.2016 t. 29800 s. R.G.) Madde 27/8 ile yürürlükten kaldırılmıştır. (Mevzuat.Net))

h) İrtibat büroları

Müsteşarlık, yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş şirketlere, Türkiye'de ticarî faaliyette bulunmamak kaydıyla irtibat bürosu açma izni vermeye yetkilidir.

Politika belirleme ve bilgi isteme

MADDE 4.- Müsteşarlık; kalkınma plân ve yıllık program hedeflerini, ülkenin genel ekonomik durumunu, dünyadaki yatırım eğilimleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim meslek kuruluşlarının görüşlerini dikkate alarak, doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin politikaların genel çerçevesini belirlemeye, bu amaçla diğer kuruluşların faaliyetlerine katılmaya yetkilidir. Doğrudan yabancı yatırımları ilgilendiren mevzuatta yapılacak değişiklik ve yeni mevzuat taslakları hakkında Müsteşarlığın uygun görüşü alınır.

Müsteşarlık, doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin bilgi sistemini kurmak ve geliştirmek amacıyla, yatırımlar hakkındaki istatistiki bilgileri, her türlü kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim meslek kuruluşlarından istemeye yetkilidir.

Yabancı yatırımcılar, yatırımları ile ilgili istatistiki bilgileri Müsteşarlıkça hazırlanacak yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Müsteşarlığa bildirirler. Söz konusu bilgiler istatistik amaçları dışında ispat aracı olarak kullanılamaz.

Çeşitli hükümler

MADDE 5.- a) Mevcut yabancı sermayeli kuruluşlar

18.1.1954 tarihli ve 6224 sayılı Kanun kapsamında kurulan şirketler, kazanılmış hakları saklı kalmak kaydıyla bu Kanuna tabidirler.

b) Yönetmelik

Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esaslar Kanunun yayımını izleyen bir ay içerisinde Müsteşarlıkça hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

c) Yürürlükten kaldırılan hükümler

18.1.1954 tarihli ve 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. Mevzuatta, 6224 sayılı Kanuna yapılan atıflar bu Kanunun ilgili hükümlerine yapılmış sayılır.

d) Bu Kanun hükümlerine ilişkin değişiklikler, ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir.

GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanunun uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut kararname, tebliğ ve genelgelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük

MADDE 6.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği (20.08.2003 t. 25205 s. R.G.)

Devlet Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamına giren konularda uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu'nun 5 inci maddesinin (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünü,

c) Kanun: 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununu

ç) Elektronik imza: Elektronik imza mevzuatında tanımlanan şekilde başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi,

d) Elektronik imza mevzuatı: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile bu Kanuna istinaden yürürlüğe konulan diğer mevzuatı,

e) Elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları: Elektronik imza mevzuatı uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirimini yapmış, elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerini,

f) Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS): Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen web tabanlı uygulamayı,

g) Kullanıcı: 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamındaki şirket ve şubelerden istenecek bilgileri, E-TUYS aracılığıyla Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler adına Genel Müdürlüğe bildirmek üzere yetkilendirilmiş kişileri,

ğ) Nitelikli elektronik sertifika: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 9 uncu maddesinde sayılan nitelikleri taşıyan elektronik sertifikayı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bilgi İsteme

Kurum ve Kuruluşlardan Alınacak İstatistiki Bilgiler 

Madde 4 — Bakanlık; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ticaret Sicil Memurlukları başta olmak üzere, ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapacağı Veri Paylaşım Protokolleri veya diğer usuller çerçevesinde doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin bilgileri temin eder.

Bu çerçevede; ilgili Ticaret Sicil Memurlukları,

a) Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin kuruluş aşamasında ilgililerce doldurulacak "Şirket ve Şube Kuruluş Bildirim Formu ve Dilekçesi"nin bir nüshasını,

b) Bu şirketlerin tescil ve ilana tabi her türlü ana sözleşme değişikliklerinin bir nüshasını,

c) Bu şirketlerce ilgili Ticaret Sicil Memurluğuna iletilen "Ortaklar Listesi" veya "Hazirun Cetveli"nin bir nüshasını,

Bakanlığa gönderirler.

Şirket ve Şubelerden İstenecek Bilgiler

Madde 5 — a) Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler bu Yönetmeliğin dördüncü bölümünde belirtildiği şekilde kullanıcı yetkilendirme işlemleri için müracaat ederler ve belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde işlemlerini yürütürler.

b) Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler,

1) Yetkilendirmiş oldukları nitelikli elektronik sertifika sahibi kullanıcı vasıtasıyla, yetkilendirmeyi müteakip en geç 1 ay içinde, Bakanlık internet sayfasında erişim sağlanan E-TUYS'a giriş yaparak “Yatırımcı”, “Ortak Listesi” ve varsa “Bağlı İştirakleri” alanlarındaki bilgileri elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.

2) Faaliyetlerine ilişkin E-TUYS'ta yer alan EK-1 Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formundaki alanları yıllık bazda ve her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.

3) Sermaye artışı veya azalışı gerçekleşmesi durumunda en geç 1 ay içinde, E-TUYS'ta yer alan “Ortaklar Listesi” alanını kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.

4) Sermaye artışı veya hisse devrine istinaden yapılan ödemeler var ise E-TUYS'ta yer alan EK-2 Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Sermaye Bilgi Formundaki alanları ödemeyi takip eden 1 ay içinde kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.

5) Mevcut yerli veya yabancı ortakların kendi aralarındaki veya şirket dışındaki herhangi bir yerli veya yabancı yatırımcıya yaptıkları hisse devirleri sonrasında, E-TUYS'ta yer alan “Ortaklar Listesi” alanını, hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde, kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.

c) Kanun kapsamında bulunmayan tamamen yerli sermayeli şirketler;

1) Şirkete yabancı bir yatırımcının iştirak etmesi veya

2) Şirketin yaptığı sermaye artışına şirket dışındaki bir yabancı yatırımcının iştirak etmesi suretiyle

hisse devrinin gerçekleşmesi ve şirketin Kanun kapsamına girmesi halinde, E-TUYS'ta yer alan “Yatırımcı”, “Ortak Listesi” ve varsa “Bağlı İştirakleri” alanlarındaki bilgileri, hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde, kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İrtibat Büroları

İrtibat Bürosu Kuruluşu

Madde 6 — Bakanlık, yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş şirketlere, Türkiye'de ticari faaliyette bulunmamak kaydıyla irtibat bürosu açma izni vermeye ve bu izinlerin süresini uzatmaya yetkilidir.

Bakanlık, yeni kurulan şirketlerin Türkiye'de irtibat bürosu açma taleplerini, şirketin faaliyet konusu, sermayesi ve istihdam edilen personel sayısı gibi unsurlar çerçevesinde değerlendirerek faaliyet izninin verilmesi için şirketin kuruluşundan itibaren en az bir yıllık sürenin geçmesi koşulunu öngörebilir.

Kuruluş ve süre uzatımına ilişkin müracaatlar, istenilen bilgi/belgelerin tam ve eksiksiz olması kaydıyla, başvuru tarihinden itibaren on beş iş günü içinde sonuçlandırılır.

Yabancı şirketlerin, para ve sermaye piyasaları, sigortacılık gibi özel mevzuatı bulunan finansal alanlarda faaliyette bulunmak amacıyla irtibat bürosu açma talepleri, ilgili özel mevzuatı çerçevesinde yetkili kılınan kurum veya kuruluşlarca değerlendirilir. Bakanlık, gerekli görmesi durumunda, faaliyet göstermek için izin, lisans veya benzeri yetkiler alınması gereken diğer sektörlerde yabancı şirketlerin irtibat bürosu açma taleplerini, söz konusu izin veya lisansı veren kurum ya da kuruluşların görüşlerini alarak sonuçlandırabilir.

Müracaatta Aranacak Belgeler

Madde 7 —Türkiye'de irtibat bürosu kurmak için aşağıdaki belgelerle Bakanlığa müracaat edilir.

a) Başvuru formu (EK-6),

b) İrtibat bürosu tarafından yürütülecek işlerin kapsamını ve büronun ticari faaliyet yürütmeyeceğine ilişkin taahhüdü içeren beyanname (EK-7) ve beyannameyi imzalayan yabancı şirket yetkilisinin imza yetkisini gösterir belge,

c) Yabancı şirkete ait ve ilgili Türk Konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş Faaliyet Belgesi,

ç) Yabancı şirket hakkında hazırlanmış Faaliyet Raporu veya bilanço ve gelir tablosu,

d) İrtibat bürosunun faaliyetlerini yürütmekle görevli olarak atanan kişiye/kişilere verilecek yetki belgesi,

e) İrtibat bürosunun kuruluş işlemlerinin başka bir kimse aracılığı ile yürütülmesi durumunda vekâletname.

Başvuru belgelerinin ve irtibat bürosunun faaliyet süresi boyunca Genel Müdürlüğe sunulan belgelerin aslının ibraz edilmesi halinde, belgenin bir örneği Genel Müdürlük tarafından onaylanarak aslı başvuru sahibine iade edilir.

İrtibat Bürolarının İşleyişi Hakkında Hükümler

Madde 8 — İrtibat bürolarının faaliyet sürecinde aşağıdaki esaslar geçerlidir.

a) İrtibat bürolarına ilk başvurularda, azami 3 yıl süre ile beyan edilen faaliyet kapsamında izin verilir. Faaliyet sürelerini uzatmak isteyen bürolar, faaliyet süresinin sona ermesinden önce Genel Müdürlüğe müracaat ederler.

b) Genel Müdürlük süre uzatma taleplerini, büronun geçmiş yıl faaliyetleri, yabancı şirketin Türkiye'de geleceğe yönelik iş planı ve hedefleri, mevcut ve öngörülen harcama tutarı ile istihdam edilen personel sayısı çerçevesinde değerlendirerek yürütülecek faaliyetin niteliğine uygun şekilde aşağıda belirtilen sürelerle sonuçlandırabilir. Pazar araştırması veya yabancı şirketin ürünlerinin ya da hizmetlerinin tanıtımını yapmak üzere izin alan büroların faaliyet süreleri uzatılmaz.

Faaliyet

Süre (Yıl)

Temsil ve ağırlama(Yabancı şirketin sektörel kuruluşlar nezdinde ve ilgili organizasyonlarda temsil edilmesi, yabancı şirket yetkililerinin Türkiye'deki iş temaslarının koordinasyonu ve organizasyonu, bu kişilerin ofis kullanım ihtiyaçlarının karşılanması)

5

Türkiye'deki tedarikçilerin kalite ve standart açısından kontrolü, denetimi ve tedarikçi temini(Yabancı şirket adına üretim yaptırılan firmaların, yabancı şirketin kalite standartları çerçevesinde denetlenmesi, yabancı şirketin ürün ve üretici taleplerinin temini)

5

Teknik destek(Distribütörlere yönelik eğitim veya teknik destek sağlanması, tedarikçi üreticilere kalite standartlarını arttırmaları yönünde destek hizmeti sunulması)

5

Haberleşme ve bilgi aktarımı(Türkiye ile iş ilişkisi içinde bulunan yabancı şirkete iletilmek üzere piyasadaki gelişmeler, tüketici eğilimleri, rakip firmaların ve distribütörlerin satış durumları, distribütör firmanın performansı, vb. konulara ilişkin bilgilerin toplanması ve aktarılması)

5

Bölgesel yönetim merkezi(Yabancı şirketin, diğer ülkelerdeki birimlerine yönelik olarak; yatırım ve yönetim stratejilerinin oluşturulması, planlama, tanıtım, satış, satış sonrası hizmetler, marka yönetimi, finansal yönetim, teknik destek, AR-GE, dış tedarik, yeni geliştirilen ürünlerin test edilmesi, laboratuvar hizmetleri, araştırma ve analiz, çalışanların eğitimi gibi faaliyetlere ilişkin koordinasyon ve yönetim hizmeti sağlanması)

10

c) Kuruluş izni alan irtibat büroları, vergi dairesine kayıt belgesinin ve büro ile ilgili kira sözleşmesinin bir örneğini en geç 1 ay içinde Genel Müdürlüğe iletirler. Bürolar adres, büro yetkilisi/yetkilileri veya yabancı şirketin unvan değişikliklerini, değişikliğin gerçekleşmesinden itibaren en geç 1 ay içinde, yeni adresi gösterir kira sözleşmesi, yeni atanan kişiye ilişkin yetki belgesi ya da yabancı şirketin unvan değişikliğine ilişkin belge/belgeler ile birlikte Genel Müdürlüğe bildirirler.

ç) İrtibat büroları, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar, büronun geçmiş yıl faaliyetleri hakkında, bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-4 İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu'nu ve ekli belgelerini Bakanlığa gönderirler. Bu formu ve ekli belgelerini göndermeyen irtibat bürolarının, süre uzatma talepleri değerlendirmeye alınmaz. Faaliyet izinleri de resen iptal edilebilir.

d) İrtibat bürolarının faaliyetlerini, mevzuata ve izinlerinde belirtilen faaliyet konusuna uygun şekilde yürütüp yürütmedikleri, resen veya ilgili kurum ve kuruluşların yazılı bildirimleri üzerine Bakanlık tarafından denetlenebilir. Yapılan denetim sonucunda, izin kapsamı dışında faaliyet gösterdikleri tespit edilen bürolara, fiilen yürütülen faaliyet için izin başvurusu yapmalarını teminen otuz gün süre verilir. Bu süre, haklı gerekçelerin varlığı halinde en fazla otuz gün daha uzatılabilir. Verilen süre sonunda başvuruda bulunmayan büroların faaliyet izni iptal edilir. Denetim sonucunda ticari faaliyet yürüttüğü tespit edilen büroların ise faaliyet izni iptal edilerek ilgili mercilere bildirilir.

e) İrtibat bürolarının faaliyetlerini sona erdirmesi durumunda kapatma işlemi için, ilgili vergi dairesinden alınacak iş bırakma-yoklama fişi Genel Müdürlüğe gönderilir. Bürolar, kapanış ve tasfiye sonucunda oluşan bakiye haricinde, transfer talebinde bulunamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yetkilendirme Hakkında Hükümler

Nitelikli elektronik sertifika temini

Madde 9 – Kullanıcılar, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından temin edilecek nitelikli elektronik sertifikaya sahip olmak zorundadır.

Başka amaçlarla daha önce temin edilen ve geçerlilik süresi olan nitelikli elektronik sertifikalar E-TUYS için kullanılabilir.

Yetkilendirme başvurusu

Madde 10 – Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler tarafından, bu şirket ve şubeler adına E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilmesi için aşağıda yer alan bilgi ve belgelerle Genel Müdürlüğe başvurulur.

a) Kanun kapsamındaki şirket ve şubeleri temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalı müracaat dilekçesi,

b) Kanun kapsamındaki şirket ve şubeleri temsile yetkili kişi veya kişiler için düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği,

c) Kanun kapsamındaki şirket ve şubeleri temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanarak Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun ve Türkçe olarak her bir kullanıcı için noterde düzenlenmiş taahhütnamenin aslı (Yurt dışında düzenlenmesi halinde taahhütnamenin, ilgili Türk Konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş olması gerekir),

ç) Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun ve Kanun kapsamındaki şirket ve şubeyi temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış Kullanıcı Yetkilendirme Formu.

Yetkilendirme başvurusu bir veya birden fazla kişi için aynı zamanda yapılabilir. Bu durumda, E-TUYS taahhütnamesi ve kullanıcı yetkilendirme formu yetkilendirilecek her bir kişi için ayrı ayrı düzenlenir. Taahhütnamenin geçerli olacağı süre, taahhütnamede belirtilir.

Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler için sonradan yapılacak kullanıcı yetkilendirme başvurularında, birinci fıkrada sayılan ve geçerliliği devam eden imza sirküleri tekrar aranmaz.

Kullanıcıların, sertifikalarını yenilemesi veya başka bir nitelikli elektronik sertifika temin etmesi durumlarında yeniden yetkilendirme başvurusu yapması gerekmez.

Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin E-TUYS'ta tanımlanması ve yetkilendirme onayı

Madde 11  Yetkilendirme başvurusu üzerine, Kanun kapsamındaki şirket ve şube bilgilerinin E-TUYS'a kaydedilmesini ve sunulan belgelerin usulüne uygunluğunun kontrolünü müteakip, Genel Müdürlük tarafından E-TUYS aracılığıyla onay işlemleri başlatılır. Usulüne uygun olmayan başvurular işleme alınmaz.

Genel Müdürlük, sunulan bilgi ve belgeler doğrultusunda ve/veya ilgili mevzuat çerçevesinde değişiklik ve güncelleme isteme, ek bilgi ve belge talep etme ya da kanun kapsamındaki şirket ve şubenin tanımlama ve yetkilendirme başvurusunu reddetme hakkına sahiptir.

Genel Müdürlük, yetkilendirme talebinin sonucunu, kullanıcının beyan ettiği elektronik posta adresine bildirir. Genel Müdürlük, ulaşmayan bildirimlerden sorumlu değildir.

Yetki süresinin uzatılması

Madde 12  Kullanıcının yetkisi taahhütnamede belirtilen süreyle sınırlıdır. Süre uzatımı talebinde bulunulması durumunda, her kişi için ayrı ayrı olmak üzere yeni E-TUYS taahhütnamesi ve kullanıcı yetkilendirme formu ile birlikte Genel Müdürlüğe müracaatta bulunulması gerekir. Yetki süresinin bitiminden süre uzatımına kadarki sürede kullanıcının yetkisi askıya alınır.

Süre uzatımında, daha önce Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler tarafından 10 uncu maddenin birinci fıkrası uyarınca sunulan ve geçerliği devam eden diğer belgeler tekrar istenmez. Ancak, belgelerde değişiklik olması veya içerdikleri bilgilerin taahhütname ve kullanıcı yetkilendirme formu ile farklı olması durumunda belgelerin yenilenmesi zorunludur.

İflas etmiş ya da iflas süreci devam eden Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler adına işlem yapan kullanıcıların, yetki süresinin uzatılması ya da yeni bir kişinin yetkilendirilmesi için gereken taahhütnameyi noter kanalıyla temin edememesi durumunda, iflas idaresinin kararına dayanarak İflas Müdürlüklerince usulüne uygun olarak düzenlenen taahhütname kabul edilir. Ayrıca mevcut kullanıcı bilgilerinde değişiklik olması veya yeni bir kişinin yetkilendirilmesi durumunda kullanıcı yetkilendirme formu yeniden düzenlenir.

Yetkinin iptali

Madde 13 – Kullanıcının yetkisi, Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin Genel Müdürlüğe başvurusu üzerine iptal edilir. Başvuruda, Kanun kapsamındaki şirket ve şubeleri temsile yetkili kişilerce Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun olarak noter tarafından düzenlenmiş azilname aranır.

Kullanıcının yetkisinden feragat etmesi halinde, söz konusu durumun noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü olarak kanun kapsamındaki şirket ve şubeye bildirildiğini tevsik eden belgelerle Genel Müdürlüğe yapılacak başvuru üzerine yetki iptal edilir.

Fiil ehliyetinin sınırlandırıldığı, gaipliği, ölümü veya adına işlem yaptığı Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin tüzel kişiliğini kaybettiği öğrenilen ve gerekli görülen diğer hallerde nitelikli elektronik sertifika sahibi kişilerin yetkileri Bakanlıkça re'sen iptal edilir.

Yetkinin askıya alınması

Madde 14 – Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin Genel Müdürlüğe yapacağı başvuru ile kullanıcıların yetkisi, geçici süreyle askıya alınabilir.

Güncelleme işlemleri

Madde 15 – Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin bilgilerinde (unvan, vergi dairesi, iletişim bilgileri vb.) değişiklik yapılması durumunda Genel Müdürlüğe müracaat olmaksızın Kanun kapsamındaki şirket ve şube adına kullanıcı söz konusu değişiklikleri E-TUYS'ta günceller.

Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin vergi numarasında değişiklik yapılması durumunda, Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler söz konusu değişiklikleri tevsik eden belgelerle Genel Müdürlüğe müracaat eder. Genel Müdürlükçe Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin önceki vergi numarasıyla yaptığı kullanıcı yetkileri iptal edilir. Yeni vergi numaralı Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin bilgilerinin güncellenmesi ve kullanıcılarının yetkilendirilmesi için 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgelerle yeniden Genel Müdürlüğe müracaat edilmesi gerekmektedir.

Faaliyetine son veren veya verilen Kanun kapsamında şirket ve şubeler söz konusu durumu tevsik eden belgelerle Genel Müdürlüğe müracaat eder. Genel Müdürlük Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin bilgisini güncelleyerek kullanıcı yetkilerini iptal eder.

Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler veya kullanıcılara ait diğer bilgi ve belgelerdeki değişiklikler, E-TUYS'ta güncellenir veya Genel Müdürlüğe bildirilir.

Yetki

Madde 16 – Bakanlık; bu Yönetmelikte yer alan hususlarda önlem almaya, düzenleme yapmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, muhtemel ihtilafları idari yoldan çözmeye ve teknik nedenlerle uygulamada yaşanan sorunları gidermeye yetkilidir.

E-TUYS'un uygulanmasında, Bakanlıktan kaynaklanmayan nedenlerle elektronik iletişimde yaşanan aksaklıklardan Bakanlık sorumlu değildir.

E-TUYS uygulamasında Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler ile kullanıcı arasında doğabilecek hukuki ihtilaflardan Bakanlık sorumlu değildir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Şirket Türleri

Madde 17 —Yabancı yatırımcıların kurabilecekleri veya iştirak edebilecekleri şirketler, Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen şirketler ile Borçlar Kanunu'nda düzenlenen adi şirketlerdir.

Adi ortaklık, konsorsiyum, iş ortaklığı, ortak girişim gibi isimler altında sözleşmeye dayalı olarak kurulan ve Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen şirketlerin belirgin niteliklerini taşımayan ortaklıklar, Kanun'un uygulanması bakımından adi şirket sayılırlar.

Yurt Dışında İkamet Eden Türk Vatandaşları

Madde 18 — Yurt dışında ikamet ettiğini çalışma veya ikamet izni ile belgeleyen Türk vatandaşları, Kanun'un uygulanması bakımından yabancı yatırımcı sayılırlar.

Bilgi Formlarında Değişiklik

Madde 19 — Bu Yönetmelik ekinde yer alan Bilgi Formlarında değişiklik yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

Geçici Madde 1 — 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, 7/6/1995 tarihli ve 95/6990 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı ve bu Karar Hakkında Tebliğ hükümlerine istinaden düzenlenmiş bulunan Yatırım İzin Belgeleri üzerinde işlem yapmaya; Belge kapsamındaki yatırımlar tamamlanıncaya kadar ve kazanılmış haklar saklı kalmak kaydıyla, Genel Müdürlük yetkilidir.

Yürürlük

Madde 20 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21 — Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

EKLER


EK: 1

 

........................................... (Yürürlükten kaldırıldı)


EK: 2 

 

......................................... (Yürürlükten kaldırıldı)


Ek: 3

 

............................................ (Yürürlükten kaldırıldı)


Ek: 4

 

İRTİBAT BÜROLARININ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİ FORMU

 

FAALİYET YILI :

* Bu form, her yıl Mayıs ayı sonuna kadar, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

 

GENEL BİLGİLER

 

Yabancı Şirketin

Unvanı

 

Adresi

 

Ülkesi

 

Faaliyet Konusu (EK-5 Listeden Kod 4 'e göre Seçilecek)

 

Türkiye'deki İrtibat Bürosunun

Adresi

 

 

Telefon No

 

Faks No

 

E-Posta

 

Vergi Dairesi

 

Vergi Hesap No

 

 

Büro Yetkilisinin/Yetkililerinin

Adı Soyadı

 

 

Büronun

Açılmasına ilişkin iznin tarih ve numarası

 

Faaliyete geçiş tarihi

 

Toplam personel sayısı

Yabancı:

 

Yerli:

 

 

YILLIK FAALİYETLER

 

 

A- Yıl İçinde Yapılan Harcamalar

 

ABD Doları 

TL

Personel ücretleri

 

 

Büro masrafları

 

 

Temsil, ağırlama giderleri

 

 

Yıllık büro kirası (stopajlar dahil)

 

 

Diğer giderler

 

 

Toplam

 

 

 

* Büronun geçmiş yıl harcamalarının ana şirket tarafından yurt dışından gönderilen konvertibl para ile karşılandığına ilişkin banka yazısı formla birlikte gönderilecektir.

 

Büronun Açılış İzninde Belirtilen Faaliyet Konusu ile İlgili Olarak Yıl İçinde Gerçekleştirilen Tüm Faaliyetler**

 

 

 

 

 

 

 

**Yürütülen faaliyetleri tevsik eden, ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan belgeler ve bu faaliyetlere ilişkin kapsamlı açıklamalar formla birlikte gönderilecektir.

 

 

 

 

Yabancı Şirket Yetkilisinin
Adı-Soyadı
İmzası

             


 


EK - 5

KOD(1)

KOD(1) AÇIKLAMA

KOD(2)

KOD(2) AÇIKLAMA

A

TARIM, AVCILIK VE ORMANCILIK

01

TARIM, AVCILIK VE İLGİLİ HİZMET FAALİYETLERİ

A

TARIM, AVCILIK VE ORMANCILIK

02

ORMANCILIK, TOMRUKÇULUK VE İLGİLİ HİZMET FAALİYETLERİ

B

BALIKÇILIK

05

BALIKÇILIK, BALIK ÜRETME VE YETİŞTİRME ÇİFTLİKLERİNİN İŞLETİLMESİ VE BALIKÇILIKLA İLGİLİ HİZMETLER

C

MADENCİLİK VE TAŞOCAKÇILIĞI

10

TAŞKÖMÜRÜ VE LİNYİT MADENCİLİĞİ; TURBA ÇIKARIMI

C

MADENCİLİK VE TAŞOCAKÇILIĞI

13

METAL CEVHERİ MADENCİLİĞİ

C

MADENCİLİK VE TAŞOCAKÇILIĞI

11

TETKİK VE ARAMA HARİÇ, HAM PETROL VE DOĞALGAZ ÇIKARIMI VE BUNLARLA İLGİLİ HİZMET FAALİYETLERİ

C

MADENCİLİK VE TAŞOCAKÇILIĞI

12

URANYUM VE TORYUM CEVHERİ MADENCİLİĞİ

C

MADENCİLİK VE TAŞOCAKÇILIĞI

14

TAŞOCAKÇILIĞI VE DİĞER MADENCİLİK

D

İMALAT SANAYİİ

37

YENİDEN DEĞERLENDİRME

D

İMALAT SANAYİİ

26

METALİK OLMAYAN DİĞER MİNERAL ÜRÜNLERİN İMALATI

D

İMALAT SANAYİİ

25

PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ İMALATI

D

İMALAT SANAYİİ

24

KİMYASAL MADDE VE ÜRÜNLERİN İMALATI

D

İMALAT SANAYİİ

23

KOK KÖMÜRÜ, RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ VE NÜKLEER YAKIT İMALATI

D

İMALAT SANAYİİ

22

BASIM VE YAYIM; PLAK, KASET V.B. KAYITLI MEDYANIN ÇOĞALTILMASI

D

İMALAT SANAYİİ

21

KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ İMALATI

D

İMALAT SANAYİİ

20

AĞAÇ VE MANTAR ÜRÜNLERİ İMALATI (MOBİLYA HARİÇ); HASIR VE BUNA BENZER, ÖRÜLEREK YAPILAN MADDELERİN İMALATI

D

İMALAT SANAYİİ

19

DERİNİN TABAKLANMASI, İŞLENMESİ; BAVUL, EL ÇANTASI, SARAÇLIK, KOŞUM TAKIMI VE AYAKKABI İMALATI

D

İMALAT SANAYİİ

18

GİYİM EŞYASI İMALATI; KÜRKÜN İŞLENMESİ VE BOYANMASI

D

İMALAT SANAYİİ

35

DİĞER ULAŞIM ARAÇLARININ İMALATI

D

İMALAT SANAYİİ

34

MOTORLU KARA TAŞITI , RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI

D

İMALAT SANAYİİ

33

TIBBİ ALETLER; HASSAS VE OPTİK ALETLER İLE SAAT İMALATI

D

İMALAT SANAYİİ

32

RADYO, TELEVİZYON, HABERLEŞME TEÇHİZATI VE CİHAZLARI İMALATI

D

İMALAT SANAYİİ

31

B.Y.S. ELEKTRİKLİ MAKİNE VE CİHAZLARIN İMALATI

D

İMALAT SANAYİİ

30

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI

D

İMALAT SANAYİİ

29

B.Y.S. MAKİNE VE TEÇHİZAT İMALATI

D

İMALAT SANAYİİ

28

MAKİNE VE TEÇHİZATI HARİÇ; METAL EŞYA SANAYİİ

D

İMALAT SANAYİİ

27

ANA METAL SANAYİİ

D

İMALAT SANAYİİ

36

MOBİLYA İMALATI; B.Y.S. DİĞER İMALAT

D

İMALAT SANAYİİ

16

TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI

D

İMALAT SANAYİİ

15

GIDA ÜRÜNLERİ VE İÇECEK İMALATI

D

İMALAT SANAYİİ

17

TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI

E

ELEKTRİK , GAZ VE SU

40

ELEKTRİK, GAZ, BUHAR VE SICAK SU ÜRETİMİ VE DAĞITIMI

E

ELEKTRİK , GAZ VE SU

41

SUYUN TOPLANMASI, ARITILMASI VE DAĞITILMASI

F

İNŞAAT

45

İNŞAAT

G

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, MOTORLU TAŞIT, MOTOSİKLET, KİŞİSEL VE EV EŞYALARININ ONARIMI

50

MOTORLU TAŞITLAR VE MOTOSİKLETLERİN SATIŞI, BAKIMI VE ONARIMI; MOTORLU TAŞIT YAKITININ PERAKENDE SATIŞI

G

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, MOTORLU TAŞIT, MOTOSİKLET, KİŞİSEL VE EV EŞYALARININ ONARIMI

52

MOTORLU TAŞITLAR VE MOTOSİKLETLERİN DIŞINDA KALAN PERAKENDE TİCARET, KİŞİSEL VE EV EŞYALARININ TAMİRİ

G

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, MOTORLU TAŞIT, MOTOSİKLET, KİŞİSEL VE EV EŞYALARININ ONARIMI

51

MOTORLU TAŞITLAR VE MOTOSİKLETLER DIŞINDA KALAN TOPTAN TİCARET VE TİCARET KOMİSYONCULUĞU

H

OTELLER VE LOKANTALAR

55

OTELLER VE LOKANTALAR

I

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA HİZMETLERİ

60

KARA TAŞIMACILIĞI VE BORU HATTIYLA TAŞIMACILIK

I

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA HİZMETLERİ

61

SU YOLU TAŞIMACILIĞI

I

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA HİZMETLERİ

63

DESTEKLEYİCİ VE YARDIMCI ULAŞTIRMA FAALİYETLERİ; SEYAHAT ACENTELERİNİN FAALİYETLERİ

I

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA HİZMETLERİ

64

POSTA VE TELEKOMÜNİKASYON

I

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA HİZMETLERİ

62

HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI

J

MALİ ARACI KURULUŞLARIN FAALİYETLERİ

65

SİGORTA VE EMEKLİLİK FONLARI HARİÇ, MALİ ARACI KURULUŞLARIN FAALİYETLERİ

J

MALİ ARACI KURULUŞLARIN FAALİYETLERİ

66

ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK HARİÇ, SİGORTA VE EMEKLİLİK FONLARI İLE İLGİLİ FAALİYETLER

J

MALİ ARACI KURULUŞLARIN FAALİYETLERİ

67

MALİ ARACI KURULUŞLARA YARDIMCI FAALİYETLER

K

GAYRİMENKUL, KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

70

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

K

GAYRİMENKUL, KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

71

OPERATÖRSÜZ MAKİNE VE TEÇHİZAT İLE KİŞİSEL VE EV EŞYALARININ KİRALANMASI

K

GAYRİMENKUL, KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

73

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ

K

GAYRİMENKUL, KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

74

DİĞER İŞ FAALİYETLERİ

K

GAYRİMENKUL, KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

72

BİLGİSAYAR VE İLGİLİ FAALİYETLER

L

KAMU YÖNETİMİ VE SAVUNMA, ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK

75

KAMU YÖNETİMİ VE SAVUNMA, ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK

M

EĞİTİM HİZMETLERİ

80

EĞİTİM HİZMETLERİ

N

SAĞLIK İŞLERİ VE SOSYAL HİZMETLER

85

SAĞLIK İŞLERİ VE SOSYAL HİZMETLER

O

DİĞER TOPLUMSAL, SOSYAL VE KİŞİSEL HİZMET FAALİYETLERİ

90

KANALİZASYON, ÇÖP VE ATIKLARIN TOPLANMASI, HIFZISIHHA VE BENZERİ HİZMETLER

O

DİĞER TOPLUMSAL, SOSYAL VE KİŞİSEL HİZMET FAALİYETLERİ

91

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ ÜYE OLUNAN KURULUŞLARIN FAALİYETLERİ

O

DİĞER TOPLUMSAL, SOSYAL VE KİŞİSEL HİZMET FAALİYETLERİ

93

DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ

O

DİĞER TOPLUMSAL, SOSYAL VE KİŞİSEL HİZMET FAALİYETLERİ

92

EĞLENCE, DİNLENME, KÜLTÜR VE SPORLA İLGİLİ FAALİYETLER

P

EVLERDE YAPTIRILAN HİZMET İŞLERİ

95

EVLERDE YAPTIRILAN HİZMET İŞLERİ

Q

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE TEMSİLCİLİKLERİ

99

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE TEMSİLCİLİKLERİ

KOD (4)

KOD(1)

KOD(2)

KOD(4)

KOD(4) AÇIKLAMA

A

01

0111

TAHIL VE BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DİĞER BİTKİSEL ÜRÜNLERİN YETİŞTİRİLMESİ

A

01

0112

SEBZE, BAHÇE VE KÜLTÜR BİTKİLERİ İLE FİDANLIK ÜRÜNLERİNİN YETİŞTİRİLMESİ

A

01

0113

MEYVE, SERT KABUKLULAR, İÇECEK VE BAHARAT BİTKİLERİNİN YETİŞTİRİLMESİ

A

01

0121

KOYUN, KEÇİ, SIĞIR, AT, EŞEK, BARDO, KATIR VB. YETİŞTİRİLMESİ; SÜT HAYVANCILIĞI

A

01

0122

DİĞER HAYVANLARIN YETİŞTIRİLMESİ; BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ HAYVANSAL ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ

A

01

0130

HAYVANCILIKLA BİRLİKTE BİTKİSEL ÜRÜNLERİN YETİŞTİRİLMESİ (KARMA ÇİFTÇİLİK)

A

01

0140

TARIM VE HAYVANCILIKLA İLGİLİ HİZMETLER (VETERİNERLİK HARİÇ)

A

01

0150

AVCILIK,TUZAKLA AVLAMA, AV HAYVANLARI ÜRETİCİLİĞİ VE İLGİLİ HİZMETLER

A

02

0200

ORMANCILIK, TOMRUKÇULUK VE İLGİLİ HİZMET FAALİYETLERİ

B

05

0500

BALIKÇILIK, BALIK ÜRETME VE YETİŞTİRME ÇİFTLİKLERİNİN İŞLETİLMESİ VE BALIKÇILIKLA İLGİLİ HİZMETLER

C

10

1010

TAŞKÖMÜRÜ MADENCİLİĞİ

C

10

1020

LİNYİT MADENCİLİĞİ

C

10

1030

TURBA MADENCİLİĞİ

C

11

1110

HAM PETROL VE DOĞALGAZ ÇIKARIMI

C

11

1120

TETKİK VE ARAŞTIRMA HARİÇ, PETROL VE DOĞALGAZ ÇIKARIMI İLE İLGİLİ HİZMET FAALİYETLERİ

C

12

1200

URANYUM VE TORYUM CEVHERİ MADENCİLİĞİ

C

13

1310

DEMİR CEVHERİ MADENCİLİĞİ

C

13

1320

URANYUM VE TORYUM CEVHERLERİ HARİÇ; DEMİR DIŞINDA KALAN METAL CEVHERLERİ MADENCİLİĞİ

C

14

1410

KUM, KİL VE TAŞOCAKÇILIĞI

C

14

1421

KİMYA VE GÜBRE SANAYİİNDE KULLANILAN MİNERALLERİN MADENCİLİĞİ

C

14

1422

TUZ MADENCİLİĞİ

C

14

1429

B.Y.S. DİĞER MADENCİLİK VE TAŞOCAKÇILIĞI

D

15

1511

MEZBAHACILIK; ETİN İŞLENMESİ VE SAKLANMASI

D

15

1512

BALIK VE BALIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE SAKLANMASI

D

15

1513

SEBZE VE MEYVELERİN İŞLENMESİ VE SAKLANMASI

D

15

1514

BİTKİSEL VE HAYVANSAL SIVI VE KATI YAĞ İMALATI

D

15

1520

SÜT ÜRÜNLERİ İMALATI

D

15

1531

ÖĞÜTÜLMÜŞ TAHIL ÜRÜNLERİ İMALATI

D

15

1532

NİŞASTA VE NİŞASTA ÜRÜNLERİNİN İMALATI

D

15

1533

HAZIR HAYVAN YEMLERİ İMALATI

D

15

1541

FIRIN ÜRÜNLERİ İMALATI

D

15

1542

ŞEKER İMALATI

D

15

1543

KAKAO, ÇİKOLATA VE ŞEKERLEME İMALATI

D

15

1544

MAKARNA, ŞEHRİYE, KUSKUS V.B. UNLU MAMÜLLERİN İMALATI

D

15

1549

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ GIDA MADDELERİ İMALATI

D

15

1551

ALKOLLÜ İÇECEKLERİN DAMITILMASI, ARITILMASI VE KARIŞTIRILMASI; MAYALI MADDELERDEN ETİL ALKOL ÜRETİMİ

D

15

1552

ŞARAP İMALATI

D

15

1553

BİRA VE MALT İMALATI

D

15

1554

ALKOLSÜZ İÇECEK İMALATI, MADEN VE MEMBA SULARI ÜRETİMİ

D

16

1600

TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI

D

17

1711

TEKSTİL ELYAFININ HAZIRLANMASI VE İPLİK HALİNE GETİRİLMESİ; TEKSTİL DOKUMACILIĞI

D

17

1712

TEKSTİLİN APRELENMESİ

D

17

1721

GİYİM EŞYASI DIŞINDAKİ HAZIR TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI

D

17

1722

HALI VE KİLİM İMALATI

D

17

1723

HALAT, İP, SİCİM VE AĞ İMALATI

D

17

1729

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI

D

17

1730

TRİKOTAJ (ÖRME) ÜRÜNLERİ İMALATI

D

18

1810

KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI

D

18

1820

KÜRKÜN İŞLENMESİ VE BOYANMASI; KÜRK MAMÜLLERİ İMALATI

D

19

1911

DERİNİN TABAKLANMASI VE İŞLENMESİ

D

19

1912

BAVUL, EL ÇANTASI VE BENZERLERİ İLE SARAÇLIK VE KOŞUM TAKIMI İMALATI

D

19

1920

AYAKKABI İMALATI

D

20

2010

KERESTE VE PARKE SANAYİ

D

20

2021

TAHTA PLAKA İMALATI; KONTRPLAK, YONGA LEVHA, SUNTA, DİĞER PANO VE TAHTALARIN İMALATI

D

20

2022

İNŞAAT KERESTESİ VE DOĞRAMA İMALATI

D

20

2023

AĞAÇTAN YAPILAN AMBALAJ MALZEMELERİ İMALATI

D

20

2029

DİĞER AĞAÇ ÜRÜNLERİ İMALATI; HASIR VE BUNA BENZER, ÖRÜLEREK YAPILAN MADDELERİN İMALATI

D

21

2101

KAĞIT HAMURU, KAĞIT VE MUKAVVA İMALATI

D

21

2102

OLUKLU KARTON VE MUKAVVA İLE KAĞIT VE MUKAVVADAN YAPILAN AMBALAJLARIN İMALATI

D

21

2109

DİĞER KAĞIT VE MUKAVVA ÜRÜNLERİ İMALATI

D

22

2211

KİTAP, BROŞÜR, MÜZİK KİTAPLARI VE DİĞER YAYINLARIN YAYIMI

D

22

2212

GAZETE, DERGİ VE SÜRELİ YAYINLARIN YAYIMI

D

22

2213

PLAK, KASET V.B. KAYITLI MEDYANIN YAYIMI

D

22

2219

DİĞER YAYIMLAR

D

22

2221

BASIM

D

22

2222

BASIMLA İLGİLİ HİZMET FAALİYETLERİ

D

22

2230

PLAK, KASET VB. KAYITLI MEDYANIN ÇOĞALTILMASI

D

23

2310

KOK FIRINI ÜRÜNLERİ İMALATI

D

23

2320

RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ İMALATI

D

23

2330

NÜKLEER YAKITIN ELDE EDİLMESİ

D

24

2411

ANA KİMYASAL MADDELERİN İMALATI (KİMYASAL GÜBRE VE AZOTLU BİLEŞİKLER HARİÇ)

D

24

2412

KİMYASAL GÜBRE VE AZOTLU BİLEŞİKLERİN İMALATI

D

24

2413

SENTETİK KAUÇUK VE PLASTİK HAMMADDELERİ İMALATI

D

24

2421

PESTİSİT (HAŞARAT İLACI) VE DİĞER ZİRAİ-KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI

D

24

2422

BOYA, VERNİK V.B. KAPLAYICI MADDELER İLE MATBAA MÜREKKEBİ VE MACUN İMALATI

D

24

2423

ECZACILIKTA VE TIPTA KULLANILAN KİMYASAL VE BİTKİSEL KAYNAKLI ÜRÜNLERİN İMALATI

D

24

2424

SABUN VE DETERJAN, TEMİZLİK VE CİLALAMA MADDELERİ; PARFÜM; KOZMETİK VE TUVALET MALZEMELERİ İMALATI

D

24

2429

B.Y.S. KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI

D

24

2430

SUNİ VE SENTETİK ELYAF İMALATI

D

25

2511

İÇ VE DIŞ LASTİK İMALATI; LASTİĞE SIRT GEÇİRİLMESİ VE YENİDEN İŞLENMESİ

D

25

2519

DİĞER KAUÇUK ÜRÜNLERİ İMALATI

D

25

2520

PLASTİK ÜRÜNLERİ İMALATI

D

26

2610

CAM VE CAM ÜRÜNLERİ İMALATI

D

26

2691

YAPI MALZEMELERİ DIŞINDAKİ, ATEŞE DAYANIKLI OLMAYAN SERAMİK EŞYA İMALATI (ÇANAK, ÇÖMLEK, ÇİNİ, PORSELEN VB.)

D

26

2692

ATEŞE DAYANIKLI SERAMİK ÜRÜNLERİN İMALATI

D

26

2693

ATEŞE DAYANIKLI OLMAYAN, KİL VE SERAMİK YAPI MALZEMESİ ÜRÜNLERİNİN İMALATI

D

26

2694

ÇİMENTO, KİREÇ VE ALÇI İMALATI

D

26

2695

ÇİMENTO VE ALÇI İLE SERTLEŞTİRİLMİŞ MADDELERİN İMALATI

D

26

2696

TAŞIN KESİLMESİ, ŞEKİL VERİLMESİ VE KULLANABİLİR HALE GETİRİLMESİ

D

26

2699

B.Y.S. METALİK OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLERİN İMALATI

D

27

2710

DEMİR-ÇELİK ANA SANAYİİ

D

27

2720

DEMİR - ÇELİK DIŞINDAKİ ANA METAL SANAYİİ

D

27

2731

DEMİR VE ÇELİĞİN DÖKÜMÜ

D

27

2732

DEMİR DIŞINDAKİ METALLERİN DÖKÜMÜ

D

28

2811

METAL YAPI MALZEMELERİ İMALATI

D

28

2812

TANK, SARNIÇ VE METAL MUHAFAZA İMALATI

D

28

2813

BUHAR KAZANI İMALATI, MERKEZİ KALORİFER KAZANLARI HARİÇ

D

28

2891

METALLERİN DÖVÜLMESİ, PRESLENMESİ, BASKILANMASI VE YUVARLANMASI; TOZ METALÜRJİSİ

D

28

2892

ÜCRET VEYA SÖZLEŞME ESASINA DAYALI OLARAK METALLERİN KAPLANMASI VE İŞLENMESİ

D

28

2893

ÇATAL-BIÇAK TAKIMI, EL ALETLERİ VE HIRDAVAT MALZEMELERİ İMALATI

D

28

2899

B.Y.S. METAL EŞYA İMALATI

D

29

2911

İÇTEN YANMALI MOTOR VE TÜRBİN İMALATI; UÇAK, MOTORLU TAŞIT VE MOTOSİKLET MOTORLARI HARİÇ

D

29

2912

POMPA, KOMPRESÖR, MUSLUK VE VANA İMALATI

D

29

2913

MİL YATAĞI, DİŞLİ, DİŞLİ TAKIMI VE TAHRİK TERTİBATI İMALATI

D

29

2914

SANAYİ FIRINI, OCAK VE OCAK ATEŞLEYİCİLERİN İMALATI

D

29

2915

KALDIRMA VE TAŞIMA TEÇHİZATI İMALATI

D

29

2919

DİĞER GENEL AMAÇLI MAKİNELERİN İMALATI

D

29

2921

TARIM VE ORMAN MAKİNELERİ İMALATI

D

29

2922

TAKIM TEZGAHLARI İMALATI

D

29

2923

METALURJİ MAKİNELERİ İMALATI

D

29

2924

MADEN, TAŞOCAĞI VE İNŞAAT MAKİNELERİ İMALATI

D

29

2925

GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN İŞLEYEN MAKİNELERİN İMALATI

D

29

2926

TEKSTİL, GİYİM EŞYASI VE DERİ İŞLEMEDE KULLANILAN MAKİNELERİN İMALATI

D

29

2927

SİLAH VE MÜHİMMAT İMALATI

D

29

2929

DİĞER ÖZEL AMAÇLI MAKİNELERİN İMALATI

D

29

2930

B.Y.S. EV ALETLERİ İMALATI

D

30

3000

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI

D

31

3110

ELEKTRİK MOTORU, JENERATÖR VE TRANSFORMATÖRLERİN İMALATI

D

31

3120

ELEKTRİK DAĞITIM VE KONTROL CİHAZLARI İMALATI

D

31

3130

İZOLE EDİLMİŞ TEL VE KABLO İMALATI

D

31

3140

AKÜMÜLATÖR, PİL VE BATARYA İMALATI

D

31

3150

ELEKTRİK AMPÜLÜ VE LAMBALARI İLE AYDINLATMA TEÇHİZATI İMALATI

D

31

3190

B.Y.S. ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İMALATI

D

32

3210

ELEKTRONİK VALF VE ELEKTRON TÜPLERİ İLE DİĞER ELEKTRONİK PARÇALARIN İMALATI

D

32

3220

RADYO VE TELEVİZYON VERİCİLERİ İLE TELEFON VE TELGRAF HATTI TEÇHİZATI İMALATI

D

32

3230

TELEVİZYON VE RADYO ALICILARI; SES VE GÖRÜNTÜ KAYDEDEN VEYA ÜRETEN TEÇHİZAT VE BUNLARLA İLGİLİ ARAÇLARIN İMALATI

D

33

3311

TIBBİ VE CERRAHİ TEÇHİZAT İLE ORTOPEDİK ARAÇLARIN İMALATI

D

33

3312

ÖLÇME, KONTROL, TEST, SEYRÜSEFER V.B. AMAÇLI ALET VE CİHAZLARIN İMALATI (SANAYİDE KULLANILAN İŞLEM K

D

33

3313

SANAYİDE KULLANILAN İŞLEM KONTROL TEÇHİZATI İMALATI

D

33

3320

OPTİK ALETLER VE FOTOĞRAFÇILIK TEÇHİZATI İMALATI

D

33

3330

SAAT İMALATI

D

34

3410

MOTORLU KARA TAŞITLARININ İMALATI

D

34

3420

MOTORLU KARA TAŞITLARI KAROSERİ İMALATI; RÖMORK VE YARI - RÖMORK İMALATI

D

34

3430

MOTORLU KARA TAŞITLARI VE BUNLARIN MOTORLARIYLA İLGİLİ PARÇA VE AKSESUARLARIN İMALATI

D

35

3511

GEMİ YAPIMI VE ONARIMI

D

35

3512

EĞLENCE VE SPORTİF AMAÇLI TEKNELERİN YAPIMI VE ONARIMI

D

35

3520

DEMİRYOLU VE TRAMVAY LOKOMOTİFLERİ İLE VAGONLARININ İMALATI

D

35

3530

HAVA VE UZAY TAŞITLARI İMALATI

D

35

3591

MOTOSİKLET İMALATI

D

35

3592

BİSİKLET VE SAKAT TAŞIYICILARI İMALATI

D

35

3599

B.Y.S. DİĞER ULAŞIM ARAÇLARININ İMALATI

D

36

3610

MOBİLYA İMALATI

D

36

3691

KUYUMCULUK VE İLGİLİ MADDELERİN İMALATI

D

36

3692

MÜZİK ALETLERİ İMALATI

D

36

3693

SPOR MALZEMELERİ İMALATI

D

36

3694

OYUN VE OYUNCAK İMALATI

D

36

3699

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DİĞER İMALAT

D

37

3710

METAL ATIK VE HURDALARIN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

D

37

3720

METAL OLMAYAN ATIK VE HURDALARIN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

E

40

4010

ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI

E

40

4020

GAZ ÜRETİMİ VE DAĞITIMI

E

40

4030

BUHAR VE SICAK SU ÜRETİMİ VE DAĞITIMI (SOĞUK ENERJİLER DAHİL)

E

41

4100

SUYUN TOPLANMASI, ARITILMASI VE DAĞITILMASI

F

45

4510

İNŞAAT ALANININ HAZIRLANMASI

F

45

4520

YENİ VEYA İLAVE BİNA İNŞAATI; BİNA DIŞI İNŞAAT FAALİYETLERİ

F

45

4530

TESİSAT İŞLERİ

F

45

4540

BİNA İNŞAATINDAKİ TAMAMLAYICI FAALİYETLER

F

45

4550

İNŞAAT YAPIM VE YIKIM İŞLERİ İÇİN, OPERATÖRÜYLE BİRLİKTE MAKİNE VE TEÇHİZAT KİRALANMASI

G

50

5010

MOTORLU TAŞITLARIN SATIŞI

G

50

5020

MOTORLU TAŞITLARIN BAKIM VE ONARIMI

G

50

5030

MOTORLU TAŞITLARIN PARÇA VE AKSESUARLARININ SATIŞI

G

50

5040

MOTOSİKLET VE İLGİLİ PARÇA VE AKSESUARLARIN SATIŞI, BAKIMI VE ONARIMI

G

50

5050

MOTORLU TAŞIT YAKITININ PERAKENDE SATIŞI

G

51

5110

ÜCRET VEYA SÖZLEŞME ESASINDA TOPTAN TİCARET (KOMİSYONCULUK)

G

51

5121

TARIMSAL HAMMADDE VE CANLI HAYVAN TOPTAN TİCARETİ

G

51

5122

GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN TOPTAN TİCARETİ

G

51

5131

TEKSTİL, GİYİM EŞYASI VE AYAKKABI TOPTAN TİCARETİ

G

51

5139

DİĞER EV EŞYALARININ TOPTAN TİCARETİ

G

51

5141

KATI, SIVI VE GAZ YAKITLAR VE İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ

G

51

5142

MADEN VE MADEN CEVHERİ TOPTAN TİCARETİ

G

51

5143

İNŞAAT MALZEMELERİ HIRDAVAT, SIHHİ TESİSAT, ISITMA TEÇHİZATI TOPTAN TİCARETİ

G

51

5149

DİĞER ARA MALLAR, ATIK VE HURDA TOPTAN TİCARETİ

G

51

5150

MAKİNA VE TEÇHİZAT TOPTAN TİCARETİ

G

51

5190

DİĞER TOPTAN TİCARET

G

52

5211

BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMEMİŞ MAĞAZALARDA GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN AĞIRLIKLI PERAKENDE TİCARET

G

52

5219

BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMEMİŞ MAĞAZALARDA DİĞER PERAKENDE TİCARET

G

52

5220

BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN PERAKENDE TİCARETİ

G

52

5231

ECZACILIK ÜRÜNLERİ, TIBBİ ALETLER, KOZMETİK, PARFÜMERİ VE TUVALET MALZEMELERİ PERAKENDE TİCARETİ

G

52

5232

TEKSTİL ÜRÜNLERİ, GİYİM EŞYALARI, AYAKKABI VE DERİ EŞYA PERAKENDE TİCARETİ

G

52

5233

EV İLE İLGİLİ ALET, EŞYA VE TEÇHİZATININ PERAKENDE TİCARETİ

G

52

5234

HIRDAVAT, BOYA VE CAM PERAKENDE TİCARETİ

G

52

5239

BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA DİĞER PERAKENDE TİCARET

G

52

5240

KULLANILMIŞ MALLARIN SATILDIĞI MAĞAZALARDAKİ PERAKENDE TİCARET

G

52

5251

POSTA YOLUYLA PERAKENDE TİCARET

G

52

5252

PAZARLARDA, SERGİLERDE VEYA SEYYAR OLARAK YAPILAN PERAKENDE TİCARET

G

52

5259

MAĞAZALARDA YAPILMAYAN DİĞER PERAKENDE TİCARET

G

52

5260

KİŞİSEL VE EV EŞYALARININ TAMİRİ

H

55

5510

OTELLER, MOTELLER, PANSİYONLAR, KAMPLAR VE DİĞER KONAKLAMA YERLERİ

H

55

5520

LOKANTA, KAHVEHANE, BAR VE YEME İÇME YERLERİ

I

60

6010

DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI

I

60

6021

DİĞER TARİFELİ KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI

I

60

6022

DİĞER TARİFESİZ KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI

I

60

6023

KARAYOLU İLE YÜK TAŞIMACILIĞI

I

60

6030

BORU HATTIYLA TAŞIMACILIK HİZMETLERİ

I

61

6110

DENİZ VE KIYI TAŞIMACILIĞI

I

61

6120

İÇ SULARDA YÜK VE YOLCU TAŞIMACILIĞI (GÖL, NEHİR) VB.

I

62

6210

TARİFELİ HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI

I

62

6220

TARİFESİZ HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI; UZAY TAŞIMACILIĞI

I

63

6301

YÜKLEME BOŞALTMA HİZMETLERİ

I

63

6302

DEPOLAMA VE AMBARLAMA HİZMETLERİ

I

63

6303

DİĞER DESTEKLEYİCİ ULAŞTIRMA FAALİYETLERİ

I

63

6304

SEYAHAT ACENTELERİ VE TUR İŞLETMECİLERİNİN FAALİYETLERİ

I

63

6309

DİĞER ULAŞTIRMA ACENTELERİNİN HİZMETLERİ

I

64

6411

ULUSAL POSTA HİZMETLERİ

I

64

6412

ULUSAL POSTA FAALİYETLERİ DIŞINDAKİ KURYE FAALİYETLERİ

I

64

6420

TELEKOMÜNİKASYON

J

65

6511

MERKEZ BANKASI FAALİYETLERİ

J

65

6519

DİĞER PARASAL ARACI KURULUŞLARIN FAALİYETLERİ (TİCARİ BANKALAR, TASARRUF BANKALARI VE KREDİ KURULUŞLARI)

J

65

6591

FİNANSAL KİRALAMA (FİNANSAL LEASING) HİZMETLERİ

J

65

6592

DİĞER KREDİ VERME FAALİYETLERİ

J

65

6599

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DİĞER MALİ ARACI KURULUŞLARIN FAALİYETLERİ

J

66

6601

HAYAT SİGORTASI (CAN SİGORTALARI)

J

66

6602

EMEKLİLİK FONLARI

J

66

6603

HAYAT SİGORTASI DIŞINDAKİ SİGORTALAR

J

67

6711

MALİ PİYASALARIN İDARESİ (SERMAYE PİYASASI)

J

67

6712

MENKUL KIYMETLERLE İLGİLİ FAALİYETLER

J

67

6719

MALİ ARACI KURULUŞLARA YARDIMCI DİĞER FAALİYETLER

J

67

6720

SİGORTA, REASÜRANS VE EMEKLİLİK FONLARINA YARDIMCI FAALİYETLER

K

70

7010

KENDİNE AİT VEYA KİRALANMIŞ GAYRİMENKUL İLE İLGİLİ FAALİYETLER

K

70

7020

BİR ÜCRET YA DA SÖZLEŞME ESASINA DAYANAN GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

K

71

7111

KARA TAŞITLARININ SÜRÜCÜSÜZ KİRALANMASI

K

71

7112

SU TAŞITLARININ KAPTANSIZ KİRALANMASI

K

71

7113

HAVA TAŞITLARININ PİLOTSUZ KİRALANMASI

K

71

7121

OPERATÖRSÜZ TARIMSAL MAKİNE VE TEÇHİZATIN KİRALANMASI

K

71

7122

İNŞAAT VE MÜHENDİSLİKTE KULLANILAN MAKİNE VE TEÇHİZATIN OPERATÖRSÜZ KİRALANMASI

K

71

7123

BÜRO MAKİNE VE TEÇHİZATININ KİRALANMASI (BİLGİSAYARLAR DAHİL)

K

71

7129

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DİĞER MAKİNE VE TEÇHİZATIN KİRALANMASI

K

71

7130

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ KİŞİSEL VE EV EŞYALARININ KİRALANMASI

K

72

7210

BİLGİSAYAR DONANIM DANIŞMANLIĞI

K

72

7220

BİLGİSAYAR YAZILIM DANIŞMANLIĞI, PROGRAM ÜRETİMİ VE TEMİNİ

K

72

7230

VERİ İŞLEME

K

72

7240

VERİ TABANI FAALİYETLERİ

K

72

7250

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEME MAKİNALARININ BAKIM VE ONARIMI

K

72

7290

BİLGİSAYARLARLA İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER

K

73

7310

MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA VE DENEYSEL GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

K

73

7320

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA VE DENEYSEL GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

K

74

7411

HUKUKİ FAALİYETLER

K

74

7412

MUHASEBE VE MALİ MÜŞAVİRLİK VE HESAP UZMANLIĞI HİZMETLERİ; VERGİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

K

74

7413

PİYASA VE KAMUOYU ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

K

74

7414

İŞ VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI FAALİYETLERİ

K

74

7421

MİMARLIK, MÜHENDİSLİK VE İLGİLİ TEKNİK DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ

K

74

7422

TEKNİK TEST VE ANALİZ FAALİYETLERİ

K

74

7430

REKLAM HİZMETLERİ

K

74

7491

İŞE YENİ GİRECEK KİŞİLERİN SEÇİMİ VE YERLEŞTİRİLMESİ FAALİYETLERİ

K

74

7492

SORUŞTURMA VE GÜVENLİK FAALİYETLERİ

K

74

7493

BİNA TEMİZLEME FAALİYETLERİ (ENDÜSTRİYEL AMAÇLI TEMİZLİK )

K

74

7494

FOTOĞRAFÇILIKLA İLGİLİ FAALİYETLER

K

74

7495

AMBALAJLAMA FAALİYETLERİ

K

74

7499

B.Y.S. DİĞER İŞ FAALİYETLERİ

L

75

7511

GENEL KAMU HİZMETLERİ

L

75

7512

SOSYAL GÜVENLİK HARİÇ, SAĞLIK, EĞİTİM, KÜLTÜR HİZMETLERİ VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERİ SAĞLAYAN KURULUŞLARIN FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ

L

75

7513

İŞ ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK KATKI VE DÜZENLEME FAALİYETLERİ

L

75

7514

DEVLET İÇİN YAPILAN YARDIMCI HİZMETLER

L

75

7521

DIŞİŞLERİ İLE İLGİLİ HİZMETLER

L

75

7522

SAVUNMA FAALİYETLERİ

L

75

7523

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK FAALİYETLERİ

L

75

7530

ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK FAALİYETLERİ

M

80

8010

İLKÖĞRETİM HİZMETLERİ

M

80

8021

GENEL ORTAÖĞRETİM HİZMETLERİ

M

80

8022

TEKNİK VE MESLEKİ ORTAÖĞRETİM HİZMETLERİ

M

80

8030

YÜKSEKÖĞRETİM HİZMETLERİ

M

80

8090

YETİŞKİNLERİN EĞİTİLMESİ VE DİĞER EĞİTİM FAALİYETLERİ

N

85

8511

HASTANE HİZMETLERİ

N

85

8512

TIP VE DİŞCİLİKLE İLGİLİ UYGULAMA FAALİYETLERİ

N

85

8519

İNSAN SAĞLIĞI İLE İLGİLİ DİĞER HİZMETLER

N

85

8520

VETERİNERLİK HİZMETLERİ

N

85

8531

BARINACAK YER SAĞLANARAK YÜRÜTÜLEN SOSYAL HİZMETLER

N

85

8532

BARINACAK YER SAĞLANMAKSIZIN YÜRÜTÜLEN SOSYAL HİZMETLER

O

90

9000

KANALİZASYON, ÇÖP VE ATIKLARIN TOPLANMASI, HIFZISIHHA VE BENZERİ HİZMETLER

O

91

9111

İŞ VE İŞVEREN KURULUŞLARININ FAALİYETLERİ

O

91

9112

MESLEK KURULUŞLARININ FAALİYETLERİ

O

91

9120

ÜCRETLE ÇALIŞANLARIN SENDİKA FAALİYETLERİ

O

91

9191

DİNİ KURULUŞLARIN FAALİYETLERİ

O

91

9192

SİYASİ KURULUŞLARIN FAALİYETLERİ

O

91

9199

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DİĞER ÜYE OLUNAN KURULUŞLARIN FAALİYETLERİ

O

92

9211

SİNEMA VE VİDEO YAPIMI VE DAĞITIMI

O

92

9212

SİNEMA FİLMİ GÖSTERİMİ

O

92

9213

RADYO VE TELEVİZYON HİZMETLERİ

O

92

9214

DRAMATİK SANATLAR, MÜZİK VE DİĞER SANAT FAALİYETLERİ

O

92

9219

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DİĞER EĞLENCE FAALİYETLERİ

O

92

9231

KÜTÜPHANECİLİK VE ARŞİVLEME FAALİYETLERİ

O

92

9232

TARİHİ YAPI VE ALANLARI KORUMA VE MÜZECİLİK FAALİYETLERİ

O

92

9233

BOTANİK VE HAYVANAT BAHÇELERİ İLE MİLLİ PARKLARLA İLGİLİ FAALİYETLER

O

92

9241

SPORLA İLGİLİ FAALİYETLER

O

92

9249

DİĞER EĞLENCE VE DİNLENME FAALİYETLERİ

O

93

9301

TEKSTİL VE KÜRK ÜRÜNLERİNİN YIKANMASI VE KURU TEMİZLEMESİ

O

93

9302

BERBER, KUAFÖR VE GÜZELLİK SALONLARININ FAALİYETLERİ

O

93

9303

CENAZE İŞLERİ VE İLGİLİ FAALİYETLER

O

93

9309

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ

P

95

9500

EVLERDE YAPTIRILAN HİZMET İŞLERİ

Q

99

9900

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE TEMSİLCİLİKLERİ

 

 


 

EK-6

 

İRTİBAT BÜROLARI BAŞVURU FORMU

 

GENEL BİLGİLER

 

Yabancı Şirketin

Unvanı

 

 

Adresi

 

Kuruluş Tarihi

 

Ülkesi

 

Faaliyet Konusu (EK-5 Listeden Kod 4 'e göre seçilecek)

 

Yabancı şirketin Türkiye'ye yönelik iş ve yatırım planları nelerdir?*

 

 

 

 

*Varsa, yabancı şirketin Türkiye'ye yönelik iş bağlantılarını tevsik edici belgeler de başvuruya eklenecektir.

 

Türkiye'deki İrtibat Bürosunun

Faaliyet Göstereceği İl

 

Faaliyet Konusu**

 

İstihdamı Öngörülen Personel Sayısı

Yabancı:

 

Yerli:

 

 

 

**Büronun yürüteceği faaliyet, aşağıda sunulan faaliyet konuları arasından seçilerek ilgili kısma yazılacaktır.
1-Pazar araştırması
2-Yabancı şirketin ürünlerinin ve hizmetlerinin tanıtımı
3-Temsil ve ağırlama (Yabancı şirketin sektörel kuruluşlar nezdinde ve ilgili organizasyonlarda temsil edilmesi, yabancı şirket yetkililerinin Türkiye'deki iş temaslarının koordinasyonu ve organizasyonu, bu kişilerin ofis kullanım ihtiyaçlarının karşılanması)
4-Türkiye'deki tedarikçilerin kalite ve standart açısından kontrolü, denetimi ve tedarikçi temini (Yabancı şirket adına üretim yaptırılan firmaların, yabancı şirketin kalite standartları çerçevesinde denetlenmesi, yabancı şirketin ürün ve üretici taleplerinin temini)
5-Teknik destek (Distribütörlere yönelik eğitim ve teknik destek sağlanması, üreticileri firmalara kalite standartlarını arttırmaları yönünde destek hizmeti sunulması)
6-Haberleşme ve bilgi aktarımı (Türkiye ile iş ilişkisi içinde bulunan yabancı şirkete iletilmek üzere piyasadaki gelişmeler, tüketici eğilimleri, rakip firmaların ve distribütörlerin satış durumları, distribütör firmanın performansı, vb. konulara ilişkin bilgilerin toplanması ve aktarılması)
7-Bölgesel yönetim merkezi (Yabancı şirketin, diğer ülkelerdeki birimlerine yönelik olarak; yatırım ve yönetim stratejilerinin oluşturulması, planlama, tanıtım, satış, satış sonrası hizmetler, marka yönetimi, finansal yönetim, teknik destek, ARGE, dış tedarik, yeni geliştirilen ürünlerin test edilmesi, laboratuvar hizmetleri, araştırma ve analiz, çalışanların eğitimi gibi faaliyetlere ilişkin koordinasyon ve yönetim hizmeti sağlanması)
8-Diğer (Yukarıda belirtilen alanlardan başka bir alanda faaliyet gösterilmesinin söz konusu olması halinde, faaliyet konusunu ayrıntılı şekilde belirtiniz.)

Yabancı Şirket Yetkilisinin
Adı ve Soyadı
İmzası

 

 


 

EK-7

 

TAAHHÜTNAME

 

 

 

Şirketimizin Türkiye'de ...............................................................................................1 faaliyetini yürütmek üzere irtibat bürosu açacağını, söz konusu büronun hiç bir koşulda ticari faaliyet yürütmeyeceğini, aksinin tespiti halinde Ekonomi Bakanlığı tarafından Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda işlem yapılmasını kabul edeceğimizi, beyan ve taahhüt ederim.

 

 

 

 

 

 

Yabancı Şirket Yetkilisi
Adı ve Soyadı
İmza

 

___________________________________
1İrtibat bürosunun yürüteceği faaliyet, EK-6 İrtibat Büroları Başvuru Formunda yer alan konular arasından seçilerek yazılacaktır.

 

Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik (29.08.2003 t. 25214 s. R.G.)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun uyarınca; 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan şirket, şube ve irtibat büroları kapsamında istihdam edilecek yabancı uyruklu personelin çalışma izinlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 —Bu Yönetmelik, özellik arzeden doğrudan yabancı yatırımlarda ve irtibat bürolarında istihdam edilecek yabancı uyruklu kilit personele uygulanır.

Ancak,

a) Özellik arzeden doğrudan yabancı yatırımlarda istihdam edilecek kilit personel dışında kalan yabancı uyruklu personel ile,

b) Özellik arzeden doğrudan yabancı yatırımların dışında kalan doğrudan yabancı yatırımlarda istihdam edilecek yabancı uyruklu her türlü personelin,

çalışma izinlerinde 4817 sayılı Kanun ve Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Dayanak

Madde 3 —Bu Yönetmelik, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 23 üncü maddesi ile 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 —Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını ifade eder.

Özellik Arzeden Doğrudan Yabancı Yatırımlar: 4875 sayılı Kanun kapsamına giren ve aşağıdaki şartların en az birini sağlayan şirket veya şubeyi ifade eder.

a) Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 400 milyar Türk Lirası olması kaydıyla, şirket veya şubenin son yıl cirosunun en az 30 trilyon Türk Lirası olması,

b) Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 400 milyar Türk Lirası olması kaydıyla, şirket veya şubenin son yıl ihracatının en az 1 milyon ABD Doları olması,

c) Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 400 milyar Türk Lirası olması kaydıyla, şirket veya şubede son yıl içinde Sosyal Sigortalar Kurumu'na kayıtlı en az 250 personelin istihdam edilmesi,

d) Şirket veya şubenin yatırımda bulunacak olması halinde, öngörülen asgari sabit yatırım tutarının en az 10 trilyon Türk Lirası olması,

e) Ana şirketin merkezinin bulunduğu ülke dışında en az bir ülkede daha doğrudan yabancı yatırımı bulunması.

Kilit Personel : Türkiye'de kurulu bulunan ve tüzel kişiliğe sahip bir şirketin, aşağıdaki şartlardan en az birini sağlayan personeli "Kilit Personel" sayılır;

a)

1) Şirketin üst yönetiminde ya da yürütme pozisyonunda çalışmak,

2) Şirketin tamamını veya bir bölümünü yönetmek,

3) Şirketin denetçilerinin, idari veya teknik personelinin işlerini denetlemek veya kontrol etmek,

4) Şirkete yeni personel almak ya da mevcut personelin işine son vermek veya bu konularda teklif yapmak,

alanlarından en az bir tanesinde görev alan veya bu konularda yetki sahibi; şirket ortağı, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı, şirket müdürü, şirket müdür yardımcısı ve benzeri mevkilerde görev yapan kişi,

b) Şirketin hizmetleri, araştırma cihazları, teknikleri ya da yönetimi için temel sayılan bilgiye sahip kişi,

c) İrtibat bürolarında, yurt dışındaki ana şirket tarafından adına yetki belgesi düzenlenen en fazla bir kişi.

İKİNCİ BÖLÜM

Çalışma İzinlerinin Verilmesinde Özel Nitelikteki Usul ve Esaslar

Özellik Arzeden Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Kilit Personel İstihdamı

Madde 5 —Özellik arzeden doğrudan yabancı yatırımlarda istihdam edilecek kilit personele Bakanlıkça çalışma izni verilir.

İrtibat Bürolarında İstihdam

Madde 6 —4875 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren irtibat bürolarında, yetki belgesi sahibi en fazla bir kişiye; büro faaliyetleri için son yıl içinde yurt dışından en az 200.000 ABD Doları veya karşılığı döviz getirilmiş olması kaydıyla, Bakanlıkça çalışma izni verilir.

Çalışma İzni İçin Yurt Dışından Müracaat

Madde 7 —Özellik arzeden doğrudan yabancı yatırımlarda istihdam edilecek kilit personel statüsündeki yabancılar, yurt dışında çalışma izin başvurularını uyruğunda bulundukları veya daimi ikamet ettikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yapabilirler.

Temsilcilikler, çalışma izin talebine ilişkin olabilecek değerlendirmeleri ile birlikte bu başvuruları doğrudan Bakanlığa iletirler.

Türkiye Cumhuriyeti temsilcilikleri ile Bakanlık, yurt dışından yapılacak çalışma izni başvuruları ile ilgili işlemleri, elektronik posta yolu ile yürütür. Başvuru sırasında istenilen belgeler ise, yabancının Temsilciliğe başvurduğu tarihten itibaren en geç üç iş günü içerisinde yabancının işverenince Bakanlığa intikal ettirilir.

Çalışma İzni İçin Yurt İçinden Müracaat

Madde 8 —Özellik arzeden doğrudan yabancı yatırımlarda istihdam edilecek kilit personel statüsündeki yabancılar veya bunların işverenleri; yabancının Türkiye'de kanuni olarak bulunması halinde, çalışma izni müracaatlarını doğrudan Bakanlığa yapabilirler.

Çalışma Vizesinin Alınması

Madde 9 —Özellik arzeden doğrudan yabancı yatırımlarda çalışmak üzere çalışma izin belgesi alan kilit personelin, bu belgeyi aldıkları tarihten itibaren en geç doksan gün içinde Türkiye'nin dış temsilciliklerine çalışma vizesi talebinde bulunmaları ve ülkeye giriş yaptıkları tarihten itibaren en geç otuz gün içinde İçişleri Bakanlığına ikamet tezkeresi almak için başvurmaları zorunludur.

Türkiye'de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç, herhangi bir sebebe istinaden en az altı ay süreli ikamet izni almış olup da bu izin süresi içerisinde çalışma izni verilmiş kilit personel için, Türkiye'nin dış temsilciliklerinden çalışma vizesi alması koşulu aranmaz.

Müracaatta Aranacak Belgeler

Madde 10 —Özellik arzeden doğrudan yabancı yatırımlarda istihdam edilecek kilit personel statüsündeki yabancıların çalışma izinleri için aşağıdaki belgelerle müracaat edilir:

a) Şirket veya şubenin "özellik arzeden doğrudan yabancı yatırım" olduğuna ilişkin bilgi ve belgeler:

1) Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 400 milyar Türk Lirası olduğuna ilişkin belgeler (Defter kaydının şirket onaylı sureti, şirket onaylı bilançosu, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi gibi belgeler),

2) Şirket veya şubenin yaptığı son yıl ihracat tutarının en az 1 milyon ABD Doları olduğuna ilişkin belgeler (İhracat bedeline ilişkin banka dekontu, banka yazısı, döviz alım belgesi fotokopisi, şirket onaylı gelir tablosu gibi belgeler),

3) Şirket veya şubenin son yıl cirosunun en az 30 trilyon Türk Lirası olduğuna ilişkin belgeler (Şirket onaylı gelir tablosu gibi belgeler),

4) Şirket veya şubede son yıl içinde Sosyal Sigortalar Kurumu'na kayıtlı en az 250 personelin istihdam edilmesi durumunda, bu durumu belgeleyen Sosyal Sigortalar Kurumu bordrosu gibi belgeler,

5) Şirket veya şubenin yatırımda bulunacak olması halinde, öngörülen asgari sabit yatırım tutarının en az 10 trilyon Türk Lirası olduğunu belgeleyen Yatırım Teşvik Belgesi, Turizm Teşvik Belgesi gibi belgeler,

6) Ana şirketin, merkezinin bulunduğu ülke dışında en az bir ülkede daha doğrudan yabancı yatırımı bulunduğunu gösteren Faaliyet Belgesi veya Faaliyet Raporu veya ilgili ülke resmi makamlarından alınacak yazı ile istihdam edilecek kilit personelin yurt dışındaki ana şirket tarafından görevlendirildiğine ilişkin görevlendirme yazısı.

b) Yabancı personelin kilit personel olduğuna ilişkin bilgi ve belgeler:

1) Kilit personelin tanımının yapıldığı 4 üncü maddenin (a) bendinde yer alanlar için imza sirküleri fotokopisi, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi, yönetim kurulu veya ortaklar kurulu kararı fotokopisi gibi belgeler,

2) Kilit personelin tanımının yapıldığı 4 üncü maddenin (b) bendinde yer alanlar için bonservis ve tercümesi, diploma sureti ve tercümesi ile bu kapsamdaki personelin istihdam edileceği alana yönelik diğer belge ve bilgiler ve tercümesi (Örneğin ihracat elemanları için ülkeler bazında ihracatı gösteren ilgili bankaca onaylı banka dekontu, banka yazısı, döviz alım belgesi fotokopisi, şirket onaylı gelir tablosu gibi belgeler),

c) İrtibat bürosu faaliyetleri için, son yıl içinde yurt dışından en az 200.000 ABD Doları veya karşılığı döviz getirilmiş olduğuna ilişkin belgeler (Büro yetkilisi için yetki belgesi ve döviz transferi ile ilgili banka dekontu, banka yazısı, döviz alım belgesi fotokopisi gibi belgeler),

d) Her biri eksiksiz ve okunaklı biçimde doldurulmuş, işveren kaşesi ve yabancı personelin orijinal imzasını ve yabancı personelin vesikalık fotoğrafını içeren, Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan Yabancı Personel Bildirim Formu (4 adet),

e) Yabancı Personel Bildirim Formunda işveren ve yabancı personelin her ikisinin de orijinal imzasının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış bireysel akit sözleşmesi veya işverence yapılan iş teklifinin işçi tarafından kabul edildiğine dair işe kabul belgesi veya onaylı sureti,

f) Yabancı personelin ilgili Türk Konsolosluğundan veya noterden onaylı ve geçerlilik süresi dolmamış pasaport sureti ve tercümesi,

g) Yabancı personelin Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan "özgeçmiş formatı"na uygun olarak doldurulacak özgeçmiş formu,

h) İşveren tarafından hazırlanacak çalışma izni talep dilekçesi.

Çalışma İzni Uzatma Başvuruları

Madde 11 —Özellik arzeden doğrudan yabancı yatırımlarda istihdam edilecek kilit personel statüsündeki yabancıların çalışma izinleri süre uzatım talepleri; Yönetmeliğin 10 uncu maddesi (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde sayılan belgelere önceki çalışma izin belgesinin aslının da eklenmesi suretiyle, yabancı veya işvereni tarafından doğrudan Bakanlığa yapılır.

Süresi sona ermiş bir çalışma izninin uzatılması için, sürenin bitiminden itibaren en geç onbeş gün içinde uzatma başvurusunda bulunulması gerekir. Bu süreden sonra yapılan uzatma başvuruları, Bakanlığa yapılan ilk başvuru gibi değerlendirilir.

Çalışma izninin bittiği tarihten geriye doğru en fazla iki aylık sürede olmak kaydıyla, izin süresi sona ermeden de uzatma başvurusunda bulunulabilir.

Çalışma izninin uzatılması halinde, uzatılan çalışma izninin başlangıç tarihi, süresi biten çalışma izninin sona erdiği tarihtir.

Çalışma İzinlerinin Değerlendirilme Süresi

Madde 12 —Bakanlık, özellik arzeden doğrudan yabancı yatırımlar ile bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen kapsamda bulunan irtibat bürolarında istihdam edilecek kilit personel için yapılan çalışma izni veya süre uzatımı müracaatlarını, belgelerin tam ve eksiksiz olması kaydıyla, Bakanlığa müracaat tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde sonuçlandırır.

Başvurunun eksik evrak ile yapıldığının tespiti halinde, eksik evrakların tamamlanması istemiyle Bakanlık tarafından başvuru sahibine bilgi verilir. Bu durumda, onbeş günlük değerlendirme süresi eksik evrakların Bakanlığa intikal ettiği tarih itibariyle başlar.

Yurt dışından yapılan müracaatlarda, onbeş günlük süre, tüm belgelerin Bakanlığa ulaştığı tarihten itibaren başlar.

Özellik arzeden doğrudan yabancı yatırımlarda mesleki eğitim alanındaki bir görevde istihdam edilecek yabancı uyruklu kilit personel için yapılan çalışma izni müracaatlarında, birinci paragrafta geçen onbeş günlük değerlendirme süresine ilişkin hüküm uygulanmaz.

Askı Süresinin Uygulanmaması

Madde 13 —Özellik arzeden doğrudan yabancı yatırımlarda istihdam edilecek kilit personel statüsündeki yabancılar için, 4817 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (b) bendi hükmü uygulanmaz.

Mesleki Eğitim Alanı Dışındaki Bir Görevde İstihdam

Madde 14 —Özellik arzeden doğrudan yabancı yatırımlarda mesleki eğitim alanı dışındaki bir görevde istihdam edilecek yabancı uyruklu kilit personel için, ilgili mercilerden mesleki yeterlilik konusunda görüş alınmaz.

Bu kişiler; Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde öngörülen mesleki yeterlilik istem ve yeterlilik prosedürleri ile lisans istem ve prosedürlerine tabi değildirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Çalışma İzni Taleplerinin Reddi

Madde 15 —Bakanlık, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kapsamdaki yabancı uyruklu personelin çalışma izin veya süre uzatımı taleplerini değerlendirirken, 4817 sayılı Kanunda yer alan sınırlayıcı hükümleri dikkate alır.

4875 sayılı Kanun kapsamında yatırım yapılması, şirket ortakları dahil yabancı uyruklu personele mutlaka çalışma izni verilmesini zorunlu kılmaz.

İstatistiki Bilgilerin Bildirilmesi

Madde 16 —Bakanlık, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına ilişkin bilgi sisteminin kurulması ve geliştirilmesi amacıyla, doğrudan yabancı yatırımlarda istihdam edilen yabancı personel hakkındaki istatistiki bilgileri üçer aylık dönemler itibariyle Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne bildirir.

Değerlerin Güncelleştirilmesi

Madde 17 —Bu Yönetmelikte, özellik arzeden doğrudan yabancı yatırımların niteliğinin tespitinde kullanılan ve Türk Lirası olarak belirtilen değerler, Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranında her yıl artırılır.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 18 —Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 19 —Bu Yönetmelik, 6/9/2003 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20 —Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

Ayrıntılı Bilgi İçin :

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Yatırım Ofisi

https://www.invest.gov.tr/tr/sayfalar/contact-us.aspx

Merkez Ofis : Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü Yerleşkesi
Ziaur Rahman Caddesi No: 5
Çankaya/ANKARA 06700

Telefon : (+90 312) 413 89 00

Faks : (+90 312) 413 89 01

Ofis : Muallim Naci Caddesi
No:73 Ortaköy
Besiktaş/İSTANBUL 34347

Telefon : (+90 212) 468 69 00

Faks : (+90 212) 468 69 69

Ve

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

İletişim Bilgileri

Adres:
Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7.km) 2151. Cadde No:154/A 06530 Çankaya/ANKARA
E-Posta:
info@sanayi.gov.tr
Telefon:
444 61 00