Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

A-Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği

Desteğin Amacı

Sınai ve/veya ticari şirketlerce ihracat amaçlı olarak gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderlerin karşılanmasıdır.

Kimler Yararlanabilir?

Türkiye'de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler yararlandırılır.

Sağlanan Destekler

Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla 2(iki) şirket çalışanının aşağıda belirtilen giderleri desteklenir:

a)  Ulaşım:  Uluslararası  ve  şehirlerarası  ulaşımda  kullanılan  ekonomi  sınıfı  uçak, tren,  gemi  ve  otobüs  bileti  ücretleri  ile  günlük  50  ABD  Dolarını  aşmamak kaydıyla araçkiralama giderleri.

b)  Konaklama:   Şirket   başına   günlük   300   ABD   Dolarını   geçmemek   kaydıyla konaklama(oda+kahvaltı)giderleri.

Destek Tutarı:

Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 7.500 ABD Dolarına kadar desteklenir.

ÜlkeSayısıveSüresi

Bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 adet; aynı ülkeye yönelik en fazla 2 adet pazar araştırması seyahati desteklenir.Bir seyahat coğrafi konumu birbirine yakın olmak kaydıyla en fazla 3(üç) ülked ede yapılabilir.

Yurtdışı pazar araştırması gezisi için ayrılan süre yol hariç en az 2(iki),en fazla 10 (on)gün olabilir.Burada bahsi geçen en az 2(iki) günlük süre; en az 2(iki)gün araştırma yapılması zorunluluğunu ifade eder.

Başvuru Süresi

Başvuru,desteğe ilişkin ilk ödeme belgesi tarihi esas alınarak engeç6(altı) ay içerisinde gerekli belgeler ile birlikte şirketlerin yerleşik oldukları şehire göre Ekonomi Bakanlığı'na(İhracatGenelMüdürlüğü) yada Bakanlığın (EK)'de belirtilen Bölge Müdürlüklerine yapılır.

Uygulamacı Kuruluş

Ekonomi  Bakanlığı  İhracat  Genel  Müdürlüğü,  Marmara  Bölge  Müdürlüğü  ve  Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü

B-Pazara Giriş Desteği

Rapor ve Yabancı Şirket Alımlarına Yönelik Danışmanlık Hizmetleri Desteği

Desteğin Amacı

Yurtdışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke,  yabancı şirket veya marka odaklı raporlar(mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına  yönelik  danışmanlık  hizmetlerine  (mali  ve  hukuki  danışmanlık  dahil) ilişkin giderlerin karşılanmasıdır.

Kimler Yararlanabilir?

Türkiye'de sınai  ve/veya  ticari  faaliyette  bulunan  şirketler ile İşbirliği  Kuruluşları bu destekten faydalanabilirler.

SağlananDestekler

Uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine(malive hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri.

DestekTutarı

Şirketler için %60, İşbirliği Kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Başvuru Süresi

Rapor ve danışmanlık desteği ön onay başvurusunda bulunan şirket veya İşbirliği Kuruluşlarının Bakanlığın ön onayını müteakip belirtilen ön onay sonrası destek başvuru belgelerini ilk ödeme belgesi tarihinden itibarenen geç 6(altı)ay içerisinde doğrudan veya posta ile Ekonomi Bakanlığına(İhracat Genel Müdürlüğü)ibraz etmeleri gerekmektedir.

Uygulamacı Kuruluş

Ekonomi Bakanlığı(İhracat Genel Müdürlüğü).(Söz konusu destekten faydalanmak isteyen şirketlerin/İşbirliği Kuruluşlarının Bakanlığa ön başvuruda bulunmaları ve Bakanlığın ön onayını almaları gerekmektedir.)

C-Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti

Desteğin Amacı

Bakanlık koordinasyonunda Organizatör Kuruluşlarca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programlarına ilişkin giderlerin desteklenmesidir.

Sağlanan Destekler

Organizatör Kuruluşlarca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programları çerçevesinde aşağıda belirtilen giderler desteklenir.

a)Ulaşım:Sektörel ticaret heyetlerinde şirket başına,alım heyetlerinde davetli yabancı şirket, kurum veya kuruluş başına en fazla 2(iki) kişinin uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanacağı ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ve araç kiralama giderleri.

Organizatör Kuruluşun en fazla 2(iki) çalışanının sektörel ticaret heyeti organizasyonuyla ilgili koordinasyonu sağlamak üzere gerçekleştirileceği ön heyet ve/veya sektörel ticaret heyet programı kapsamında uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanacağı ekonomi sınıfı uçak,  tren,  gemi,  otobüs bileti ve araç kiralama giderleri.

b)  Konaklama:  Sektörel  ticaret  heyetlerinde  şirket  başına,  alım  heyetlerinde davetli yabancı şirket, kurum veya kuruluş başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama(oda+kahvaltı) giderleri.

c)Sektörel ticaret heyeti veya alım heyeti programları kapsamındaki aşağıda belirtilen tanıtım ve organizasyon giderleri

1.       Tercümanlık giderleri

2.       Seminer, konferans,toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı

yerlerin kiralama giderleri:

3.       Görsel ve yazılı tanıtım ve reklâm giderleri

4.       Halkla ilişkiler hizmeti giderleri

5.       Katalog,broşür,eşantiyon ve tanıtım malzemeleri giderleri

Bir takvim yılında bir Organizatör Kuruluşun yaptığı en fazla 5(beş) sektörel ticaret heyeti ve 10(on) alım heyeti programı desteklenir.

DestekTutarı

Organizatör Kuruluşlarca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programlarına ilişkin giderler %50 oranında ve program başına en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Uygulamacı Kuruluş

Ekonomi Bakanlığı'na(İhracat Genel Müdürlüğü). Heyetten en az 3 (üç) ay önce ön onay alınması gerekmektedir.

D-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

Desteğin Amacı

Şirketlerin  nihai  tüketiciye  yönelik  olmayan  e-ticaret  sitelerine  üyelik  giderlerinin karşılanmasıdır.

DestekTutarı

E-ticaret sitelerine üyelik giderleri şirketler için %70 oranında ve yıllık en fazla 10.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Destek Süresi

Destekten şirketler en fazla 5(beş) e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla 3(üç) yıl süresince yararlanabilir.

Uygulamacı Kuruluş

Başvuru, şirketlerin yerleşik oldukları şehire göre Ekonomi Bakanlığı'na(İhracat Genel Müdürlüğü) yada Bakanlığın (EK)'de belirtilen Bölge Müdürlüklerine yapılır. (Destekten yararlanabilmek için üye olmak istenen e-ticaret sitesinin Ekonomi Bakanlığı'ndan ön onay almış olması gerekmektedir. 

 

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ MEVZUATI

Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği

2011-1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ

2011-1 Sayılı Tebliğ - Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi

Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği

> Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği

Başvuru İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği > Başvuru İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

Dilekçe örneği (04.08.2014)

EK A (Başvuru Belgeleri ve Dikkat Edilecek Hususlar)

EK A-1 (IPAD - Ödeme Talep Formu)

EK A-2 (Taahhütname)

EK A-3 (Beyanname)

EK A-4 (Pazar Araştırması Değerlendirme

EK A-5 (Görüşme Yapılan KurumKuruluşŞirket Bilgi Formu)

EK E (Bölge Müdürlükleri Listesi)

 

Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği İş Akış Süreci

Destek Başvuru Merkezleri

 

E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

E-Ticaret

 

E-Ticaret Destek Mekanizmaları

 

Bakanlığın bu konuda iki temel desteği bulunmaktadır. Bunlardan ilki; 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı” ile Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 21/03/2011 tarihli ve 27881 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ çerçevesinde hazırlanan 2011/1-6 sayılı Tebliğin 13 üncü maddesi uyarınca nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri için şirketlerin desteklenmesidir. Bir diğeri ise; 2012/4 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında pazara giriş, yurt dışı tanıtım, yurt dışı birim, belgelendirme, ticaret heyeti, alım heyeti ve danışmanlık konularında e-ticaret yapan firmalara verilen destektir.

 

> E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

2011-1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ

2011-1 Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi - ETicaret

Başvuru için Gerekli Bilgi ve Belgeler

> E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği > Başvuru için Gerekli Bilgi ve Belgeler

EK D-1 (Ödeme Talep Formu)

EK D (Başvuru Belgeleri ve Dikkat Edilecek Hususlar)

EK D-2 (Taahhütname)

EK D-3 (Beyanname)

EK D-4 (E-Ticaret Sitesi Ön Onay Formu

EK D-5 (Ön Onay Koşulları)

EK D-6 (Kaynak ve Etkinlik Formu)

EK E (Başvurunun Yapılabileceği Bölge Müdürlükleri Listesi)

Örnek Dilekçe (E-Ticaret)

Ön Onay Verilen E-Ticaret Siteleri Listesi (24.10.2016)

 

 

Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Desteği

> Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Desteği

Başvuru için Gerekli Bilgi ve Belgeler

> Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Desteği > Başvuru için Gerekli Bilgi ve Belgeler

EK C (Başvuru Belgeleri ve Dikkat Edilecek Hususlar)

EK C1 - Ön Onay Başvuru Formu (STH)

EK C2 - Katılımcı Firma Bilgi Formu (STH)

EK C3 - Katılımcı Firma Talep Yazısı (STH)

EK C9 - Programı Sonuç Raporu (STH)

EK C13 - Katılımcı Firma Değerlendirme Formu (STH)

EK C4 - Ön Onay Başvuru Formu (AH)

EK C5 - Yabancı Katılımcı Firma Bilgi Formu (AH)

EK C6 - Yerli Katılımcı Firma Bilgi Formu (AH)

EK C10 - Programı Sonuç Raporu (AH)

EK C12 - Katılımcı Firma Talep Yazısı (AH)

EK C14 - Katılımcı Firma Değerlendirme Formu (AH)

EK C7 - Taahhütname

EK C8 - Beyanname

EK C11 - Ödeme Talep Formu

 Sektörel Ticaret Heyeti Desteği İş Akış Süreci

 

 Rapor Desteği

 

> Rapor Desteği

Başvuru için Gerekli Bilgi ve Belgeler

> Rapor Desteği > Başvuru için Gerekli Bilgi ve Belgeler

EK BR (Başvuru Belgeleri Listesi ve Dikkat Edilecek Hususlar)

EK BR-1 (Rapor Desteği Ön Onay Başvuru Formu)

EK BR-2 (Rapor Desteği Ödeme Talep Formu)

EK BR-3 Taahhütname - Şirket

EK BR-4 Beyanname- Şirket

EK BR-5Taahhütname - İşbirliği Kuruluşu

EK BR-6 Beyanname - İşbirliği Kuruluşu

Rapor Desteği İyi Uygulama Örnekleri (18.12.2013)

Rapor Desteği İş Akış Süreci

 

Yurtdışında Yerleşik Şirket Alımı Danışmanlık Desteği

> Yurtdışında Yerleşik Şirket Alımı Danışmanlık Desteği

EK BD (Başvuru Belgeleri Listesi ve Dikkat Edilecek Hususlar)

EK BD-1 (Yabancı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği Ön Başvuru Formu))

EK BD-2 (Yabancı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği Ödeme Talep Formu))

EK BD-3 Taahhütname-Şirket

EK BD-4 Beyanname -Şirket

EK BD-5 Taahhütname - İşbirliği Kuruluşu

EK BD-6 Beyanname - İşbirliği Kuruluşu

 

İleri Teknolojiye Sahip Yurtdışında Yerleşik Şirket Alımı Danışmanlık Desteği

> İleri Teknolojiye Sahip Yurtdışında Yerleşik Şirket Alımı Danışmanlık Desteği

EK BD-3 Taahhütname

EK BD-4 Beyanname

EK BİT - 2 ( Danışmanlık-İleri Teknoloji Ödeme Talep Formu)

EK BİT(Başvuru Belgeleri Listesi ve Dikkat Edilecek Hususlar)

EK BİT-1 (Danışmanlık-İleri Teknoloji Ön Başvuru Formu)

 

İleri Teknolojiye Sahip Yurtdışında Yerleşik Şirket Alımı Kredi Faiz Desteği

> İleri Teknolojiye Sahip Yurtdışında Yerleşik Şirket Alımı Kredi Faiz Desteği

EK BD-3 Taahhütname

EK BD-4 Beyanname

EK BİTK (Başvuru Belgeleri Listesi ve Dikkat Edilecek Hususlar)

EK BİTK - 2 (Kredi Faiz Desteği-Ödeme Talep Formu)

EK BİTK-1 (Ön Başvuru Formu)

EK BİTK

Ayrıntılı Bilgi İçin;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü (Kobi ve Kümelenme Destekleri Dairesi)                                                   

Tel : 312- 204 8851  ;  312- 204 8856 ;  312- 204 8860 ;   312- 204 8863 ;    312- 204 8864   

Destek Uygulası için EK E (Bölge Müdürlükleri Listesi)ni tıklayınız.