Nasıl İhracatçı Olunur, ihracatçı Birliklerine Üyelik İşlemleri Hakkında Bilgi Verebilir Misiniz

NASIL İHRACATÇI OLUNUR? İHRACATÇI BİRLİKLERİNE ÜYELİK İŞLEMLERİ

İhracatçı: “İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıklar” olarak tanımlanmaktadır. Buna göre; fatura düzenleyebilmek için gerekli olan, Vergi Mükellefiyet kaydı yaptırılmak şartıyla, gerçek kişiler de İhracatçı Birliklerine üye olarak ihracat yapabilmektedir.

İhracat Yönetmeliği'nin 5. Maddesi'nde ise; “İhracat işleminin başlaması için ihracatçıların, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine onaylattıkları gümrük beyannamesi ile ihracatın yapılacağı gümrük idaresine başvurmaları gerekir” denilmektedir.

Bu çerçevede, ihraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıklar ihracat yapabilmektedir. İhracat yapmak için İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olmak isteyenlerden, tek vergi numarası sahibi olduğunu tevsik eden belgeler, noterden tasdikli imza sirküleri, tüzel firmalar için Ticaret Sicil Gazetesi, tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıklar için durumlarını belirtir ortaklık sözleşmesi istenmektedir. Üyelik işlemini gerçekleştirenler, İhracat Yönetmeliği ve uygulama Tebliğlerine uygun olarak ihracatlarını gerçekleştirmektedir.

5910 Sayılı “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”un 4. Maddesi'nde;

(1) İhracatçıların ilgili birliğe üye olmaları ve kanunda belirtilen ödemeleri yapmaları zorunludur. Birliklerden birine üye olan ihracatçı, diğer birliklerin iştigal alanına giren maddeleri üyelik şartı aranmaksızın ihraç edebilir.

(2) Üyeler; birliğin kararlarına uymak, birliğin amaçlarına uygun davranmak, yetkili organlar tarafından istenecek ihracatla ilgili bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak vermekle yükümlüdür, istediği zaman üyelikten ayrılabilme hakkına sahiptir.

(3) Gümrük idarelerince gümrük beyannamelerinin onaylanmasında birliğin onayının aranması ve buna ilişkin usul ve esaslar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının olumlu görüşü alınmak kaydıyla Ekonomi Bakanlığı  tarafından belirlenir.

hükümleri ifade edilmektedir.

5910 sayılı Kanun'a istinaden yayımlanan “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik”in üyelikle ilgili 6.Maddesi şu şekildedir;

(1) İhracat yapacak gerçek veya tüzel kişilerin, ihraç edecekleri malın ait olduğu sektörde faaliyet gösteren ve ticaret sicilinde kayıtlı merkez veya şube adreslerinin birinin bulunduğu en yakın birliğe üye olmaları ve Kanunda belirtilen ödemeleri yapmaları zorunludur. Birliklerden birine üye olan ihracatçı diğer birliklerin iştigal alanına giren maddeleri de üyelik şartı aranmaksızın ihraç edebilir. Ancak, sadece üyesi olduğu birliğin hizmetlerinden yararlanır ve genel kuruluna katılabilir.

(2) Birliğe üye olan gerçek ve tüzel kişi ihracatçılar diledikleri zaman yazılı olarak müracaat etmek suretiyle birlik üyeliğinden ayrılabilirler. Üyelikten ayrılanların, ayrıldıkları tarihe kadar olan yükümlülükleri ortadan kalkmış sayılmaz. Birlikten ayrılan üyenin yeniden üye olmak istemesi halinde varsa diğer genel sekreterliklere bağlı birliklerdekiler de dahil olmak üzere eski borçları ilgili birlik adına tahsil olunur.

(3) Üyeler;

          a)  Kanun ve yönetmeliklerde üyelikle ilgili olarak belirtilen görevleri yerine getirmekle,

          b) Birliklerin amaçlarına aykırı harekette bulunmamakla,

          c) Birlik yetkili organları tarafından istenecek bilgi ve belgeleri zamanında, tam ve doğru olarak vermekle,

          ç) Birlik kararlarına uymakla,

          d) Birlik veri tabanında yer alan adres, telefon, faks, elektronik posta adresi ve internet adresi başta olmak üzere iletişim bilgilerinin güncelliğini sağlamakla,

          e) Birliğe kayıt sırasında giriş aidatı ve her yıl için yıllık aidat ödemekle,

            yükümlüdür.

Buna göre; ihracat yapacak olan gerçek veya tüzel kişilerin ilgili birliğe üye olmaları zorunludur. Gümrük idarelerince gümrük beyannamelerinin onaylanmasında birliğin onayının aranmaktadır. Birliklerden birine üye olan ihracatçı diğer birliklerin iştigal alanına giren maddeleri de üyelik şartı aranmaksızın ihraç edebilmektedir. Ancak, sadece üyesi olduğu birliğin hizmetlerinden yararlanır ve genel kuruluna katılabilir.

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince, ilgili birliğin iştigal alanına giren sektördeki, ihracatçı firmaları ilgilendiren mevzuattaki ve ihraç pazarlarındaki son gelişmeler,  ticaret heyetleri, alım heyetleri, fuarlar gibi konular söz konusu birliğe üye firmalara duyurular (sirküler) şeklinde gönderilmektedir. Bunun dışındaki tüm sektörleri ilgilendiren konularla ilgili duyurular ise tüm üye ihracatçı firmalara Genel Sirküler olarak gönderilmektedir.

Ayrıca; 2009/5 sayılı “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ”in 13. Maddesi'nin 1. fıkrasında; “Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerle ilgili gerekli tüm bilgi ve belgeler fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde; yurt dışı fuar organizasyonlarında katılımcı ve/veya organizatör tarafından, Bakanlıkça gözlemci görevlendirilen bireysel katılımı desteklenen uluslararası sektörel fuar katılımlarında ise katılımcı tarafından; Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine intikal ettirilir. Bakanlıkça gözlemci görevlendirilmeyen bireysel düzeyde katılımı desteklenen uluslararası sektörel fuar katılımlarında ise; katılımcı tarafından üye olduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine, İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği üyesi olması gerekmeyen katılımcılar tarafından ise herhangi bir İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine intikal ettirilir. Fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde müracaatta bulunmak kaydıyla, eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmasını teminen ilave süre verilir. İlave sürenin ne kadar olacağı Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenir” denilmektedir.

Buna göre; bireysel düzeyde uluslararası fuar katılımlarında katılımcı firmaların Fuar Desteğinden yararlanabilmesi için sergilediği ürün/ürünlerle ilgili, üyesi olduğu İhracatçı Birliğini bünyesinde barındıran İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine başvurması gerekmektedir.

İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Mersin, Antalya, Gaziantep, Denizli, Erzurum, Giresun ve Trabzon'da olmak üzere 11 ilde toplam 13 Genel Sekreterlik ve ihracatçıya yerinde hizmet vermek üzere, Genel Sekreterliklere bağlı irtibat büroları faaliyette bulunmaktadır.

Gümrük beyannamesi İhracatçı Birlikleri onayı ve üyelik işlemlerini, Genel Sekreterlikler birbiri adına yapabildiğinden, herhangi bir birliğe üye olmak isteyen gerçek ya da tüzel kişi bulunduğu yere en yakın Genel Sekreterlik veya irtibat bürosuna giderek üyelik işlemini yaptırabilmektedir.

İhracatçı Birliklerine Nasıl Üye Olunur ?

http://www.oaib.org.tr/Uyelik

Genel Sekreterliğimize üye olmak için aşağıda yer alan formları doldurup çıktısını alarak, Ek'ler kısmında yer alan belgeler ile birlikte herhangi bir İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine veya İrtibat Bürolarına başvurunuz.

Üyelik Şartları

 1. Üye olmak istediğiniz Birliğe ait forma tıklayarak ilgili formu doldurunuz.
 2. Daha önce Genel Sekreterliğimizde herhangi bir Birliğe üye olan firmalar, sadece dilekçe ve taahhütname getireceklerdir.
 3. Vekaletname ile üyelik yaptırılması halinde, vekaletname fotokopisi ve vekilin imza sirküleri eklenecektir.
 4. Giriş aidatı her Birlik için 200,00 TL' dir.
 5. Tek Vergi Numarası'na ilişkin vergi dairesi vergi mükellefiyet yazısı
 6. İmza sirküleri (Fotokopisi)
 7. Taahhütname (Aşağıda yer alan Form)
  1. Gerçek ve Tüzel kişi tacirler için : Ana sözleşme örneği veya Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi (Fotokopisi)
  2. Esnaf ve Sanatkarlar için : Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan ve esnaf sicil numarası ile üretim faaliyetinde bulunduğunu gösterir
  3. Joint-Venture ve Konsorsiyumlar için : Durumlarını bildirir Ortaklik Sözleşmesi

Ek'ler

ÜYELİK HİZMET BEDELLERİNİN YATIRILABİLECEĞİ BANKA BİLGİLERİ

4234 İŞ BANKASI KÖROĞLU HESAP NO IBAN NUMARALARI

TL

ÇİMENTO

384628

TR97 0006 4000 0014 2340 384628

TL

MAKİNE

384632

TR86 0006 4000 0014 2340 384632

TL

DEMİR

384662

TR52 0006 4000 0014 2340 384662

TL

AĞAÇ

384658

TR63 0006 4000 0014 2340 384658

TL

HUBUBAT

384645

TR26 0006 4000 0014 2340 384645

TL

SÜS BİTKİLERİ

395386

TR49 0006 4000 0014 2340 395386

TL

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ

399208

TR63 0006 4000 0014 2340 399208

TL

İKLİMLENDİRME

399212

TR52 0006 4000 0014 2340 399212

$

USD

419725

TR33 0006 4000 0014 2340 419725

EURO

EURO

419730

TR92 0006 4000 0014 2340 419730

YÖNETMELİK

TİM ve İhracatçı Birlikleri Yönetmeliği Üyelik Maddesi

Üyelik

MADDE 6 - (1) İhracat yapacak gerçek veya tüzel kişilerin, ihraç edecekleri malın ait olduğu sektörde faaliyet gösteren ve ticaret sicilinde kayıtlı merkez veya şube adreslerinin birinin bulunduğu en yakın birliğe üye olmaları ve Kanunda belirtilen ödemeleri yapmaları zorunludur. Birliklerden birine üye olan ihracatçı diğer birliklerin iştigal alanına giren maddeleri de üyelik şartı aranmaksızın ihraç edebilir. Ancak, sadece üyesi olduğu birliğin hizmetlerinden yararlanır ve genel kuruluna katılabilir.

(2) Birliğe üye olan gerçek ve tüzel kişi ihracatçılar diledikleri zaman yazılı olarak müracaat etmek suretiyle birlik üyeliğinden ayrılabilirler. Üyelikten ayrılanların, ayrıldıkları tarihe kadar olan yükümlülükleri ortadan kalkmış sayılmaz. Birlikten ayrılan üyenin yeniden üye olmak istemesi halinde varsa diğer genel sekreterliklere bağlı birliklerdekiler de dahil olmak üzere eski borçları ilgili birlik adına tahsil olunur.

(3) Üyeler;

a) Kanun ve yönetmeliklerde üyelikle ilgili olarak belirtilen görevleri yerine getirmekle,

b) Birliklerin amaçlarına aykırı harekette bulunmamakla,

c) Birlik yetkili organları tarafından istenecek bilgi ve belgeleri zamanında, tam ve doğru olarak vermekle,

ç) Birlik kararlarına uymakla,

d) Birlik veri tabanında yer alan adres, telefon, faks, elektronik posta adresi ve internet adresi başta olmak üzere iletişim bilgilerinin güncelliğini sağlamakla,

e) Birliğe kayıt sırasında giriş aidatı ve her yıl için yıllık aidat ödemekle,

yükümlüdür.

(4) Her yılın Şubat ayı sonuna kadar yıllık aidatını ödemeyen üyelerin üyelikleri askıya alınır, durum üyeye tebliğ edilir ve devam eden yıllar için yıllık aidat tahakkuk ettirilmez. Üyeliği askıda olanlar, başka birliklere üye olamazlar ve üyelere tanınmış olan haklardan ve birliklerin hizmetlerinden yararlanamazlar. Üyenin talebi üzerine, cari yıl ve önceki yıllara ait aidat borçları tahsil edilerek üyelik aktif hale getirilir. (Değişiklik: 14.04.2011 tarih ve 27905 sayılı RG).