İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin Sunduğu Hizmetler ve İhracatçı Birlikleri Üyelerinin Yükümlülükleri Nelerdir

 

İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİKLERİNİN SUNDUĞU HİZMETLER VE İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5910 Sayılı “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun kapsamına giren konularda uygulanacak usul ve esaslar, 03.09.2009 tarih ve 27338 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik'te belirlenmektedir.

Söz konusu yönetmeliğin 6. Maddesine göre;

(1) İhracat yapacak gerçek veya tüzel kişilerin, ihraç edecekleri malın ait olduğu sektörde faaliyet gösteren ve ticaret sicilinde kayıtlı merkez veya şube adreslerinin birinin bulunduğu en yakın birliğe üye olmaları ve Kanunda belirtilen ödemeleri yapmaları zorunludur. Birliklerden birine üye olan ihracatçı diğer birliklerin iştigal alanına giren maddeleri de üyelik şartı aranmaksızın ihraç edebilir. Ancak, sadece üyesi olduğu birliğin hizmetlerinden yararlanır ve genel kuruluna katılabilir.

(2) Birliğe üye olan gerçek ve tüzel kişi ihracatçılar diledikleri zaman yazılı olarak müracaat etmek suretiyle birlik üyeliğinden ayrılabilirler. Üyelikten ayrılanların, ayrıldıkları tarihe kadar olan yükümlülükleri ortadan kalkmış sayılmaz. Birlikten ayrılan üyenin yeniden üye olmak istemesi halinde varsa diğer genel sekreterliklere bağlı birliklerdekiler de dahil olmak üzere eski borçları ilgili birlik adına tahsil olunur.

(3) Üyeler;

          a)  Kanun ve yönetmeliklerde üyelikle ilgili olarak belirtilen görevleri yerine getirmekle,

          b) Birliklerin amaçlarına aykırı harekette bulunmamakla,

          c) Birlik yetkili organları tarafından istenecek bilgi ve belgeleri zamanında, tam ve doğru olarak vermekle,

          ç) Birlik kararlarına uymakla,

          d) Birlik veri tabanında yer alan adres, telefon, faks, elektronik posta adresi ve internet adresi başta olmak üzere iletişim bilgilerinin güncelliğini sağlamakla,

          e) Birliğe kayıt sırasında giriş aidatı ve her yıl için yıllık aidat ödemekle,

          yükümlüdür.

Yükümlülüklerini yerine getiren üyeler, her yılın Nisan ayı içinde toplanan Birlik Genel Kuruluna katılma, ihracata yönelik devlet yardımlarından yararlanma, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin sunduğu; ihracat kayıt ve onay işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ithal talepleri, ihraç ve işbirliği teklifleri ile mevzuattaki gelişmelerle ilgili bilgilendirmeler, fuar organizasyonları, ticaret heyeti ve alım heyeti programları, Dahilde ve Hariçte İşleme İzin Belgeleri'yle ilgili olarak firma tanımlaması ve kullanıcı yetkilendirmesi ile ihracat taahhüt hesaplarının kapatılması işlemlerinin gerçekleştirilmesi gibi hizmetlerden ve sosyal tesislerden yararlanabilmektedir.

5910 Sayılı “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”da Birliklerin görevleri şu şekilde tanımlanmıştır;

          a) Dış ticarete ilişkin konularda çalışmalar yapmak, bu kapsamda; kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşları ve ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde üyelerinin menfaatlerini ülke çıkarları çerçevesinde koruyucu ve geliştirici çalışmalar yapmak.

          b) İhracatçılar arasında mesleki ahlâk ve dayanışmayı sağlamak.

          c) Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) görüşünü ve Ekonomi Bakanlığı onayını almak kaydıyla sektörü ile ilgili mevcut eğitim ve öğretim kurumlarına yardımda bulunmak, yenilerinin kurulmasına öncülük etmek ve katkıda bulunmak.

          ç) TİM'in görüşünü ve Ekonomi Bakanlığı onayını almak kaydıyla; amaç ve görevlerini gerçekleştirmeye yönelik vakıf kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak etmek, bütçe imkânları çerçevesinde gerektiğinde mal ve hizmet almak, yaptırmak, satmak, kiralamak, rehin ve ipotek işlemleri tesis etmek ve kaldırmak, gerektiğinde iştigal sahası ile ilgili ortak hizmet verecek şirket, dernek, tesis ve işletmeler kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek, laboratuvar, test, muayene ve belgelendirme konularında üyelerini desteklemek, fuar, sergi ve tanıtım faaliyetlerini düzenlemek, düzenlenecek fuar ve sergilere iştirak etmek ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.

          d) TİM tarafından verilecek dış ticarete ilişkin diğer görevleri yapmak.

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince üyelere sunulan hizmetlerden bazıları şunlardır:

- İhracat prosedürleri, ülke dış ticaret mevzuatları ve yatırım imkanları, sektör bilgileri, ihracatta kullanılan belgeler, devlet yardımları, dış taleplere ulaşma, dış ticarette uyuşmazlıklar, ihracatta krediler ve finansman, dahilde ve hariçte işleme rejimi, ithalat mevzuatı ve prosedürleri, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri, serbest bölgeler mevzuatı gibi dış ticaretle ilgili her konuda gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,

- İhracat mevzuatının hazırlanması ve ülkemizin uluslararası düzeydeki ilişkilerinin düzenlenmesi hakkındaki çalışmalara katılmak ve bu konudaki sektör görüş ve önerilerini Ekonomi Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara iletmek,

- Firmaların ihracat işlemleri sırasında karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik olarak ilgili makamlar nezdinde girişimlerde bulunmak,

- Hedef ülke ve ürünlerle ilgili olarak ihracatçıların gereksinim duyacağı her türlü bilgiyi derlemek ve dileyen üyelerin kullanımına hazır hale getirmek,

- Sektörel rapor ve değerlendirme notları, ülke ve pazar araştırma raporları hazırlamak,

- Bölgenin ve üyelerinin ihracat potansiyelini değerlendirmek ve artırmak için hedef ülkelerde ürünlere ve pazara yönelik incelemeler yapmak ve sonuçlarını üyelerine duyurmak,

- Ulusal ve uluslararası kongre, seminer, sempozyum ve konferansları izleyerek üyelerini bilgilendirmek,

-Yurt dışındaki Ticaret Müşavirliklerimiz tarafından periyodik olarak ulaştırılan ithalat talepleri ve işbirliği tekliflerinin düzenli olarak üyelere ve diğer ilgili kuruluşlara iletilmesi (söz konusu bilgiler Ekonomi Bakanlığı web sitesinde de http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm “Dış Talepler Bülteni” bölümünde yayınlanmaktadır)

- Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde alıcı ülke temsilcilerini Türkiye'ye davet ederek, ilgili ihracatçı firmalarla temasa geçmelerini sağlamak, ayrıca hedef ülkelere ticaret heyeti ziyaretleri düzenleyerek, ziyaret edilen ülke işadamları ile ihracatçılar arasında birebir görüşmeler gerçekleştirmek, toplantı, seminer vb. organizasyonlar yapmak,

- İhracatçıların pazar yaratma çabalarına yardımcı olmak amacıyla mevcut pazarları geliştirmek ve hedef pazarlara girebilmek için hedef ülkelerde düzenlenen fuarlara doğrudan ulusal katılım organizasyonu gerçekleştirmek, firmaların ulusal katılım organizasyonuyla ya da bireysel olarak katılabilecekleri diğer önemli fuarları üyelerine duyurmak,

- Yurtdışı Ticaret Müşavirlikleri, Ekonomi Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi, diğer İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri ya da ilgili kurum ve kuruluşlardan ulaşan fuar, ihale, seminer, konferans, heyet programları vb. faaliyetlerin, ihraç ürünleri ve pazarlarıyla ilgili gelişmeler ile mevzuattaki değişikliklerin sektör ayrımı yapılarak derlenmesi ve sirküler yoluyla üye firmalara duyurulması, fuar ve ihale duyurularının genel sekreterlik web sayfasında yayınlanması,

- Sektörlerin yurt dışında daha etkin bir şekilde tanıtılabilmesi, ihracatının artırılması, yurt içinde ve yurt dışında imajının geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, markalaşma, AR-GE ve ortak tanıtım çalışmalarının organize edilmesi amacıyla sektörel tanıtım gruplarının oluşturulması,

Sektörel Tanıtım Gruplarının amacı, Ekonomi Bakanlığınca  belirlenen ihracat politikaları, stratejiler, hedef pazarlar ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde yurt dışında ve yurt içinde Türk ürünlerinin algısını geliştirmek ve ihracatını artırmak amacıyla, sektörel ve/veya ürün bazında ortak pazar araştırması, markalaşma, AR-GE, tanıtım, pazarlama ve benzeri faaliyet ve çalışmalarını düzenlemek ve yürütmektir.

 

Konuyla İlgili Mevzuat

Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2010/6)

 

 

- İhracatçı Birlikleri kapsamındaki  sektörlerin tanıtımına katkıda bulunmak üzere web siteleri oluşturulması,

- İhracatın ve sektörel gelişimi  geliştirmek üzere spesifik projeler gerçekleştirilmasi, ( Bu projelere Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin Birlikler Bazında Gerçekleştirdiği Spesifik Uygulama ve Projeler Hangileridir? linkinden ulaşabilirsiniz.)

- İhracatın ve sektörün  geliştirilmesine yönelik olarak, “Makine Sanayii Sektör Platformu”, Makine İmalat Sanayi Dernekler Federasyonu (MAKFED) oluşturulması,

“Ortak Satınalma Organizasyonu”, “TURQUM Ürün Uygunluk Markası” ve benzeri projelerin oluşturularak yürütülmesi,

- Makine sektörüne yönelik olarak aylık olarak yayınlanan “Moment Expo” dergisi ve buna benzer periyodik yayınlar (aylık ihracat bülteni) çıkarılması,

- Genel Sekreterlikler ve İrtibat Büroları ile e-Birlik sistemi üzerinden bilgisayar ağı yardımıyla ihracat kayıt ve onay işlemlerinin gerçekleştirilmesi, fiili ihracat sonrası alıcı firma değişikliğinin yapılması,

- Kayda bağlı, konsinye ve bedelsiz ihracat işlemlerini yerine getirmek,

- İhracat kayıt rakamlarını ilgili kurumlara bildirmek,

- Performans ve Güvenilirlik Belgesi düzenlemek,-

- İhracata Yönelik Devlet Yardımları kapsamında aşağıda yer alan tebliğ  esaslarına uygun olarak hazıralnan Uygulama Usul ve Esaslar kapsamında firmalarımızın teşvik unsurlarından yararlanmasını sağlamak,

 Bakanlar Kurulu'nun 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Kararı'nın 4'üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak AB ve GATT normlarına uygun olarak hazırlanan başvuru merciinin İhracatçı Birliklerinin olduğu devlet yardımları enstrümanları aşağıda belirtilmektedir:

 

 

TEBLİĞ ADI

TEBLİĞ NO

1

 

Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar

 

2014/8

2

 

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ

 

2009/5

3

 

Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

 

2010/6

4

 

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

 

2006/4

5

Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ

2008/2

 

 Ülkemizde devlet desteği uygulamaları, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı kapsamında, prensip olarak gelişmiş ve batılı ülkelerin uygulamalarına paralel bir şekilde ve “bir faaliyetin yapılması” şartına bağlı olarak gerçekleştirilmektedir.

- Firmaların, Şeker Kurumundan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ulusal Süt Konseyinden ve Toprak Mahsulleri Ofisinden şeker, süt tozu ve buğday alımlarını yapabilmelerini teminen, gerçekleştirdikleri ihracatların karşılığı olan hak edişlerin düzenlenmesi ve söz konusu kurumlara bildirilmesi,

- 2. el makine ithal etmek isteyen firmaların başvurularına ilişkin olarak, ilgili üyelerin görüşleri de alınmak suretiyle oluşturulan nihai görüşlerin İthalat Genel Müdürlüğü'ne iletilmek üzere TİM'e bildirilmesi,

- Ülkelerin ulusal güvenlik kaygısıyla oluşturdukları iç düzenlemeler yanında uluslararası sorumlulukların ve işbirliklerinin de bir gereği olarak dış ticarete konu olan her hangi bir mal, hizmet veya teknolojinin transferinde uygulanan ihracat kontrolleri, kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasını öngören yeni Avrupa Birliği mevzuatı (REACH), tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin ithalatının kayda alınması gibi konularda bilgilendirme, yönlendirme ve uygulama görevlerinin yerine getirilmesi.

TİM VE BİRLİKLER MEVZUATI İÇİN;