İBGSlerde Üyelik Yıllık aidat Nisbi Aidat ve Tanıtım Fonu Kesintisi İle İlgili Hükümler ve İBGSlerin Yerine Getirdiği Bazı Hizmetler Karşılığı Aldığı ücretler nelerdir

TİM ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte  Üyelik,  Yıllık aidat, Nisbi Aidat ve Tanıtım Fonu Kesintisi İle  İlgili Hükümler, Hesaplamalar ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin Yerine Getirdiği Bazı  Hizmetler Karşılığı Aldığı Ücretler

 

3 Eylül 2009 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27338

YÖNETMELİK

Ekonomi Bakanlığından:

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN

KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

(04.03.2010 tarih ve 27511 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile değişik)

(14.04.2011 tarih ve 27905 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile değişik)

(11.10.2011 tarih ve 28081 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile değişik)

(15.06.2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile değişik)

 

Üyelik

MADDE 6 - (1) İhracat yapacak gerçek veya tüzel kişilerin, ihraç edecekleri malın ait olduğu sektörde faaliyet gösteren ve ticaret sicilinde kayıtlı merkez veya şube adreslerinin birinin bulunduğu en yakın birliğe üye olmaları ve Kanunda belirtilen ödemeleri yapmaları zorunludur. Birliklerden birine üye olan ihracatçı diğer birliklerin iştigal alanına giren maddeleri de üyelik şartı aranmaksızın ihraç edebilir. Ancak, sadece üyesi olduğu birliğin hizmetlerinden yararlanır ve genel kuruluna katılabilir.

(2) Birliğe üye olan gerçek ve tüzel kişi ihracatçılar diledikleri zaman yazılı olarak müracaat etmek suretiyle birlik üyeliğinden ayrılabilirler. Üyelikten ayrılanların, ayrıldıkları tarihe kadar olan yükümlülükleri ortadan kalkmış sayılmaz. Birlikten ayrılan üyenin yeniden üye olmak istemesi halinde varsa diğer genel sekreterliklere bağlı birliklerdekiler de dahil olmak üzere eski borçları ilgili birlik adına tahsil olunur.

(3) Üyeler;

a) Kanun ve yönetmeliklerde üyelikle ilgili olarak belirtilen görevleri yerine getirmekle,

b) Birliklerin amaçlarına aykırı harekette bulunmamakla,

c) Birlik yetkili organları tarafından istenecek bilgi ve belgeleri zamanında, tam ve doğru olarak vermekle,

ç) Birlik kararlarına uymakla,

d) Birlik veri tabanında yer alan adres, telefon, faks, elektronik posta adresi ve internet adresi başta olmak üzere iletişim bilgilerinin güncelliğini sağlamakla,

e) Birliğe kayıt sırasında giriş aidatı ve her yıl için yıllık aidat ödemekle,

yükümlüdür.

(4) Her yılın Şubat ayı sonuna kadar yıllık aidatını ödemeyen üyelerin üyelikleri askıya alınır, durum üyeye tebliğ edilir ve devam eden yıllar için yıllık aidat tahakkuk ettirilmez. Üyeliği askıda olanlar, başka birliklere üye olamazlar ve üyelere tanınmış olan haklardan ve birliklerin hizmetlerinden yararlanamazlar. Üyenin talebi üzerine, cari yıl ve önceki yıllara ait aidat borçları tahsil edilerek üyelik aktif hale getirilir. (Değişiklik: 14.04.2011 tarih ve 27905 sayılı RG).

Gelirler

MADDE 46 - (1) Birliklerin gelirleri şunlardır:

a) Giriş aidatı: Birlik genel kurulu tarafından belirlenir ve Bakanlığın onayından sonra kesinleşir. Giriş aidatı, üyeliğe giriş esnasında tahsil edilir. Giriş aidatı, on altı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde ellisinden fazla olamaz. Giriş aidatının alındığı yıl ayrıca yıllık aidat alınmaz.

b) Yıllık aidat: Birlik genel kurulu tarafından belirlenir ve Bakanlığın onayından sonra kesinleşir. Yıllık aidat, on altı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde ellisinden fazla olamaz. Yıllık aidat, her yıl Şubat ayı sonuna kadar ödenir. (Değişiklik: 14.04.2011 tarih ve 27905 sayılı RG).

c) Nispi ödeme: İhracat işlemleri üzerinden FOB bedelin asgari onbinde ikisi ile azami binde biri arasında, ilgili birliğin genel kurul kararıyla ve Bakanlık onayıyla belirlenen oranda, işlem günündeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanmak suretiyle tahsil olunur. İhracatın geliştirilmesini teminen sektörel bazda tanıtım grupları oluşturulması halinde, FOB bedelin binde üçü oranına kadar ek nispi ödeme kesintisi genel kurul kararı ve Bakanlık onayı ile yapılabilir. Ek nispi ödeme kesintisi ayrı hesapta takip edilir. Aynı ürün için tahsil edilen nispi ödeme farklı oranlarda olamaz. Bu konuda birlikler arasında yeknesaklığın sağlanmasını teminen nispi ödeme oranının eşitlenmesine, ilgili sektör kurulunun görüşü alınarak TİM'in teklifi üzerine Bakanlık yetkilidir.

ç) Diğer gelirler: Üye firmalardan tahsil edilecek diğer gelirler, birlik yönetim kurulu tarafından belirlenir ve Bakanlığın onayından sonra kesinleşir. Bunun dışındaki diğer gelirler ise doğrudan birlik tarafından gelir kaydedilir.

(2) Birlikler, başka birliklerin üyelerinin de ihracatla ilgili işlemlerini yapmakla yükümlüdür. (Değişiklik: 04.03.2010 tarih ve 27511 sayılı RG)

a) Yapılan işlemin, ihracatçının üyesi olduğu birliğin iştigal sahası içinde olması halinde, tahsil edilen nispi ödemenin %40'ı işlemi yapan birlikçe alınır, %60'ı ise ihracatçının üyesi olduğu birliğe takip eden ayın 10'una kadar gönderilir.

b) Yapılan işlemin ihracatçının üyesi olduğu birliğin iştigal sahası dışında olması halinde, tahsil edilen nispi ödemenin %40'ı işlemi yapan birlikçe alınır, %60'ı ise ihracatçının Ticaret Sicilinde kayıtlı merkez adresinin bulunduğu ilgili sektör/sektörlerdeki en yakın birlik/birliklere takip eden ayın 10'una kadar gönderilir.

(3) İhracatın kısmen veya tamamen gerçekleşmemesi halinde, bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla ve aidat makbuzu tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edilmesi halinde, nispi ödeme ve ek nispi ödemenin, gerçekleşmeyen ihracata tekabül eden bölümü üye firmaya iade edilir.

(4) Giriş aidatı, yıllık aidat, nispi ödeme ile diğer gelirlerin süresinde ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirlenen oranda gecikme zammı tahakkuk ettirilerek, birlik yönetim kurulu tarafından verilen kararı müteakip icra daireleri aracılığı ile tahsil edilir. Tahsil zamanaşımı süresi beş yıldır.

(5) TİM'in gelirleri, birliklerin bir önceki takvim yılı itibariyle elde etmiş oldukları gelirlerin yüzde sekizi oranındaki katkı paylarından oluşur. Birliklerin katkı payları Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte TİM hesaplarına aktarılır.

Üyelik Giriş Aidatı : 200 TL.

Yıllık Aidat : 100 TL.

Nisbi Aidat+ Tanıtım Fonu Kesintisi  Hesaplanması

Nisbi Aidat ve Tanıtım Fon Kesintisisi Olarak, İhracat FOB Değerinin

İhracatçı Birliklerinin Sektörler Bazında Nispi Aidat ve Tanıtım Fonu Kesintileri

SEKTÖRLER

NİSPİ ORAN

TANITIM FONU

AĞAÇ MAMÜLLERİ VE ORMAN ÜRN.

BİNDE 1

 

CANLI HAYVAN-SU ÜRN. VE MAM.

BİNDE 1

 

ÇELİK

BİNDE 0,5

 

ÇİMENTO VE TOPRAK ÜRÜNLERİ

BİNDE 1

GTİP 6907-6908-6910 özel gelir binde 2

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER

BİNDE 0,5

 

DERİ VE DERİ MAMULLERİ

BİNDE 1

BİNDE 1

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET

BİNDE 0,5

 

FINDIK VE MAMULLERİ

BİNDE 1

BİNDE 3

GEMİ VE YAT

BİNDE 0,5

 

HALI

BİNDE 1

 

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON

BİNDE 1

 

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ

BİNDE 1

Makarna ve unlu mam. tanıtım fonu binde 1+ şekerleme tanıtım fonu binde 1, BİNDE 1 TOHUM ISLAH FONU

İKLİMLENDİRME SANAYİ

BİNDE 0,5

 

KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ

BİNDE 0,5

KOZMETİK TANITIM FONU 0,5

KURU MEYVE VE MAMULLERİ

BİNDE 1

Ç.K ÜZÜM BİNDE 0,75, K.KAYISI BİNDE 0,25, K.İNCİR BİNDE 0,75, ANTEP FISTIĞI BİNDE 0,25

MADEN

BİNDE 1

 

MAKİNE VE AKSAMLARI

BİNDE 0,5

BİNDE 0,5

MEYVE VE SEBZE MAMÜLLERİ

BİNDE 1

 

MOBİLYA,KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ

BİNDE 1

 

MÜCEVHER

BİNDE 0,5

 

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ

BİNDE 0,5

 

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ

BİNDE 0,65

BİNDE 0,5

SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER

BİNDE 1

BİNDE 1, BAL İHR. EK NİSPİ AİDAT BİNDE 0,5

SÜS BİTKİLERİ VE MAMULLERİ

BİNDE 1

BİNDE 3

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ

BİNDE 1

 

TÜTÜN

BİNDE 1

 

YAŞ MEYVE VE SEBZE

BİNDE 1

 

ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI

BİNDE 1

BİNDE 1

    İhracatçı Birlikleri Sektör ve Ürüne Göre Nispi Aidat ve Tanıtım Fonu Kesintileri 

BİRLİK ADI

SEKTÖRLER

NİSPİ ORAN

TANITIM FONU

İTKİB

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON

BİNDE 1

 

 

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ

BİNDE 1

 

 

DERİ VE DERİ MAMULLERİ

BİNDE 1

BİNDE 1

 

HALI

BİNDE 1

 

 

 

 

 

AKİB

YAŞ MEYVE VE SEBZE

BİNDE 1

 

 

AĞAÇ MAMÜLLERİ VE ORMAN ÜRN.

BİNDE 1

 

 

CANLI HAYVAN-SU ÜRN. VE MAM.

BİNDE 1

 

 

DEMİR VE DEMİR DIŞI

BİNDE 0,5

 

 

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON

BİNDE 1

 

 

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ

BİNDE 1

Makarna ve unlu mam tanıtım fonu binde 1

 

KİMYEVİ MADDELER VE MAM.

BİNDE 0,5

 

 

 

 

 

EİB

SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER

BİNDE 1

BİNDE 1, BAL İHR. EK NİSPİ AİDAT BİNDE 0,5

 

ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI

BİNDE 1

BİNDE 1

 

KURU MEYVE VE MAMULLERİ

BİNDE 1

Ç.K ÜZÜM BİNDE 0,75, K.KAYISI BİNDE 0,25, K.İNCİR BİNDE 0,75, ANTEP FISTIĞI BİNDE 0,25

 

TÜTÜN

BİNDE 1

 

 

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER

BİNDE 0,5

 

 

AĞAÇ MAMÜLLERİ VE ORMAN ÜRN.

BİNDE 1

 

 

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON

BİNDE 1

 

 

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ

BİNDE 1

 

 

DERİ VE DERİ MAMULLERİ

BİNDE1

BİNDE 1

 

YAŞ MEYVE VE SEBZE

BİNDE 1

 

 

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ

BİNDE 1

BİNDE 1 TOHUM ISLAH FONU

 

MADEN

BİNDE 1

 

 

 

 

 

İMMİB

KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ

BİNDE 0,5

KOZMETİK TANITIM FONU 0,5

 

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER

BİNDE 0,5

 

 

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET

BİNDE 0,5

 

 

ÇELİK

BİNDE 0,5

 

 

MÜCEVHER

BİNDE 0,5

 

 

MADEN

BİNDE 1

 

 

 

 

 

UİB

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ

BİNDE 0,5

 

 

TEKSTİL

BİNDE 1

 

 

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON

BİNDE 1

 

 

MEYVE VE SEBZE MAMÜLLERİ

BİNDE 1

 

 

YAŞ MEYVE VE SEBZE

BİNDE 1

 

 

 

 

 

İİB

MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ

BİNDE 1

 

 

FINDIK VE MAMULLERİ

BİNDE 1

BİNDE 3

 

GEMİ VE YAT

BİNDE 0,5

 

 

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ

BİNDE 1

Makarna ve unlu mam. tanıtım fonu binde 1+ şekerleme tanıtım fonu binde 1

 

KURU MEYVE VE MAMULLERİ

BİNDE 1

 

 

SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER

BİNDE 1

BİNDE 1

 

YAŞ MEYVE VE SEBZE

BİNDE 1

 

 

 

 

 

OAİB

ÇİMENTO VE TOPRAK ÜRÜNLERİ

BİNDE 1

gtip 6907-6908-6910 özel gelir binde 2

 

MAKİNE VE AKSAMLARI

BİNDE 0,5

BİNDE 0,5

 

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER

BİNDE 0,5

 

 

MOBİLYA,KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ

BİNDE 1

 

 

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ

BİNDE 1

makarna ve unlu mam tanıtım fonu binde 1

 

SÜS BİTKİLERİ VE MAMULLERİ

BİNDE 1

BİNDE 3

 

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ

BİNDE 0,65

BİNDE 0,5

 

İKLİMLENDİRME SANAYİ

BİNDE 0,5

 

    OAİB Genel Sekreterliğinin Uhdesindeki İhracatçı Birliklerinde Nispi Aidat ve Tanıtım Fonu Kesintileri

Kesinti Yapılmaktadır.

Banka Hesap Numaraları

4234

İŞ BANKASI KÖROĞLU

HESAP NO

IBAN NUMARALARI

TL

ÇİMENTO

384628

TR97 0006 4000 0014 2340 384628

TL

MAKİNE

384632

TR86 0006 4000 0014 2340 384632

TL

DEMİR

384662

TR52 0006 4000 0014 2340 384662

TL

AĞAÇ

384658

TR63 0006 4000 0014 2340 384658

TL

HUBUBAT

384645

TR26 0006 4000 0014 2340 384645

TL

SÜS BİTKİLERİ

395386

TR49 0006 4000 0014 2340 395386

TL

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ

399208

TR63 0006 4000 0014 2340 399208

TL

İKLİMLENDİRME

399212

TR52 0006 4000 0014 2340 399212

$

USD

419725

TR33 0006 4000 0014 2340 419725

EURO

EURO

419730

TR92 0006 4000 0014 2340 419730