Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.

Abone Ol
E-mail
RSS HABERLERE ABONE OL
MAIL ADRESİNİZ TANIMLANMIŞTIR.
Artık bültenimizi mail adresinizden de takip edebilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Türkiyede İş Kurma Prosedürleri, Çalışma ve Oturma İzni,Demografi ve İş Gücü Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Türkiye'de İş Kurma Prosedürleri, Çalışma ve Oturma İzni,Demografi ve İş Gücü

http://www.invest.gov.tr/tr-TR/Pages/Home.aspx

http://www.invest.gov.tr/tr-TR/investmentguide/Pages/10Reasons.aspx

http://www.invest.gov.tr/tr-TR/investmentguide/investorsguide/Pages/Incentives.aspx

Türkiye’ye Giriş

Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Çalışma İzni Almak İçin Gerekli Evraklar

http://www.invest.gov.tr/tr-TR/infocenter/publications/Documents/Documents-required-for-work-permit-TR.pdf

Oturma İzni Nasıl Alınır?

Türkiye'de İş Kurmak

Varlık Devri

Çalışanlar ve Sosyal Güvenlik

İstihdam Koşulları

İş Sözleşmesinin Feshi

Sosyal Güvenlik Sistemi

Demografi ve İş Gücü

 

Şirket Kuruluşu

Şirket Kuruluşu Süreci

Türkiye’de şirket kuruluşu süreci, gerekli belgelerin tamamlanması halinde, bir günde sonuçlandırılabilmektedir. Şirketin tescili, her şehirde bulunan ve yurt çapında yaygın bir ağa sahip olan, ticaret sicil müdürlüklerine yapılmaktadır. Tescil için, ticareti sicil memurluğu nezdinde doldurulacak standart bir form yeterli olmakta; gerekli izinler için bir kaç farklı kuruma başvuru yapmaya gerek bulunmamaktadır.

Şirket kuruluşu için izlenecek prosedür aşağıda özetlenmektedir:

* Şirket ana sözleşmesinin hazırlanarak noter onayının alınması, * Rekabet Kurumunun Türkiye Halk Bankası A.Ş.'deki  hesabına, şirket sermayesinin % 0.04’ü tutarında ödeme yapılması ve şirket sermayesinin %25'inin blokaj olarak Bankaya yatırılması, * Şirket Kuruluşu Bildirim formunun doldurularak ticaret sicili memurluğuna sunulması.

Yabancı gerçek ve tüzel kişiler, yerli yatırımcılarla eşit şartlarda, Ticaret Kanunu’nda sayılan şirket türlerini kurmada serbesttir. Bankaların, özel finans kurumlarının, sigorta şirketlerinin, finansal kiralama şirketlerinin, faktoring şirketlerinin, holdinglerin, döviz büfesi işleten şirketlerin, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketlerin, sermaye piyasası kanununa tabi ve halka açık şirketlerin, serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketlerin kuruluşları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın iznine tabidir.

Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler:

 • Şirketi temsile yetkili kişi tarafından imzalanmış şirket kuruluş bildirim dilekçesi ve formu,
 • Biri asıl olmak üzere noterce onaylanmış üç nüsha ana sözleşme,

Temsile yetkili kişilere ilişkin olarak, şirket unvanıyla noter tarafından düzenlenmiş imza beyannamesi,

 • Ticaret Sicili Tüzüğünün 29 uncu maddesine göre düzenlenen taahhütname,
 • Şirket sermayesinin %0,04’ü tutarında tüketici fonu hesabına yapılan ödemeye ilişkin banka dekontu,
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığından kuruluş izni alması gereken anonim şirketler için, Bakanlıkça verilen kuruluş izin yazısının aslı,
 • Şirket kurucusu gerçek şahısların nüfus cüzdanı suretiyle ikametgah ilmühaberleri,

Yukarıda belirtilen belgeler dışında, aşağıdaki belgelerin de sunulması gerekebilmektedir:

 • Özel mevzuatı gereği ödenmiş sermaye ile kurulması gereken anonim şirketler ile ana sözleşmede kuruluş sırasında ödenmesi öngörülen sermayesi bulunan şirketlerde ödenen sermayeye ilişkin banka veya özel finans kurumu dekontu,
 • Şirket fuarcılık alanında faaliyet göstermek amacıyla kuruluyorsa şirket ortakları ile imza yetkisine sahip ortak olmayan görevlilerin müflis konkordato ilan etmiş veya taksirli suçlar hariç olmak üzere zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan dolayı hüküm giymemiş olduklarını gösterir belge,
 • Şirket nev’i değişikliği yoluyla kuruluyor ise, nev’i değiştiren şirketin özvarlığının tespitine ilişkin bilirkişi raporu ve mahkemenin bilirkişi atama kararı,
 • Nev’i değiştiren şirketin kolektif veya komandit olması halinde şirket ortaklarının vadesi gelmiş vergi borçlarının bulunmadığına dair ilgili vergi dairesinden alınacak yazı,
 • Kurulacak şirkete sermaye olarak konan her türlü hak menkul ve gayrimenkul malların olması halinde bunların değerlerinin tespitine ilişkin bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama kararı,
 • Kurulacak şirkete menkul kıymetin sermaye olarak konulması halinde, bunun tespitine ilişkin bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama kararı veya Yeminli Mali Müşavir raporu,
 • Kurulacak şirkete yabancı ortaklarca yabancı ülkelerde kurulu bulunan şirketlerin menkul kıymetlerinin sermaye olarak konulması halinde menşe ülke mevzuatına göre değer tespitine yetkili makamların veya menşe ülke mahkemelerince tespit edilecek bilirkişilerin ya da uluslararası değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenecek, Türk Konsolosluğundan veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” hükümlerine göre tasdik edilmiş belgenin aslı ve Türkçe tercümesi,
 • Kurucular arasında yabancı uyruklu gerçek şahıs varsa pasaportun aslı ile ibraz edilmesi halinde fotokopisi veya noter tasdikli örneği, tüzel kişilerde ise ilgili Türk Konsolosluğundan veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş (apostil şerhini içeren) ve şirketin kayıtlı bulunduğu sanayi ve/veya ticaret odasınca veya yetkili mahkemelerce tanzim edilmiş faaliyet belgesi aslı ve noter onaylı tercümesi,
 • Ayni sermaye gayrimenkul ise, üzerinde takyidatın olmadığına dair ilgili tapu dairesinden nakil vasıtalarında, mülkiyeti muhafaza kaydının olmadığına dair ilgili trafik müdürlüğünden alınacak yazı,
 • Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren Bakanlar Kurulu Kararının bir örneği,
 • 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları da yabancı yatırımcı tanımına dahil edilmiş olup, bu vatandaşlarımızın, anılan Kanun kapsamında yatırımda bulunabilmek için Ticaret Sicili Memuruna başvurması durumunda ilgili Ticaret Sicili Memurluğunca, bu vatandaşlarımızın çalışma veya ikamet izni belgesi ,
 • 3568 sayılı Yasaya göre ruhsat almış meslek mensuplarının düzenleyeceği raporların ekinde oda faaliyet belgesi.

Çalışma Hayatıyla İlgili Düzenlemeler İçin Tıklayınız.

http://www.yoikk.gov.tr/detay.cfm?MID=45

İrtibat Bürosu Açılması

http://www.yoikk.gov.tr/detay.cfm?MID=51

ÇED Raporu, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Süreci

Taşınmaz Edinimi

http://www.invest.gov.tr/tr- 

:

Kavaklıdere Mahallesi Akay Caddesi No:5 Çankaya/ANKARA 06640 Merkez Ofis

Telefon

:

(+90 312) 413 89 00

Fax

:

(+90 312) 413 89 01

Ofis

:

Dünya Ticaret Merkezi A1 Blok Kat:8 No:296 Yeşilköy/İSTANBUL 34149 Ofis

Telefon

:

(+90 212) 468 69 00

Fax

:

(+90 212) 465 72 72

 

http://www.invest.gov.tr/tr-TR/Pages/Home.aspx

http://www.invest.gov.tr/tr-TR/investmentguide/Pages/10Reasons.aspx

Yatırım Ortamını İyileştirme

Türkiye' de yasal ve idari düzenlemeler kapsamında yatırımcılar tarafından ihtiyaç duyulan bilgilere kolay erişim imkanı sağlayan Yatırımcı Rehberine hoşgeldiniz. Bu bilgi platformunda türkiyede yeni iş kurarken veya mevcut yatırımlarını genişletirken yatırımcılar açısından önem arz eden her türlü bilgi veri sunulmaktadır. Vergi ve teşvikler, istihdam, iş kurma, faaliyete geçme, ÇED raporu, yatırım alanları vb. birçok farklı konu başlığı altında hazırlanan rehberde sunulan bilgiler, yasal ve idari mevzuatta kaybedilen değişiklikler doğrultusunda güncellenmektedir.

Şirket Kuruluşu ve İşe Başlama

Çalışma Hayatı

ÇED Raporu, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Süreci

Yatırım Alanları

Taşınmaz Edinimi

Vergi ve Teşvik Sistemi

İhracat/İthalat Belgeler

Patent ve Faydalı Model Başvuru Süreci

İrtibat Bürosu Açma

KOBİ Destekleri

Kurumsal Yönetim

ARGE Destekleri

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK)

 1. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü - YOİKK Sekretaryası

Tel  : 0(312)-204 73 12 Fax : 0(312)-212 89 16 
TÜM SORULAR

Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat / Çankaya ANKARA

+90 (312) 447 27 40 / +90 (533) 039 95 96 (Mesai saatleri dışında)

info@oaib.org.tr

+90 (312) 446 96 05