Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.

Abone Ol
E-mail
RSS HABERLERE ABONE OL
MAIL ADRESİNİZ TANIMLANMIŞTIR.
Artık bültenimizi mail adresinizden de takip edebilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Dahilde İşleme Belgesi ve İzni Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Sorularla Dahilde İşleme Belgesi ve İzni

Dahilde İşleme Rejimi

 

Dahilde işleme rejimi, ithal eşyasının, Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde işleme faaliyetine tabi tutulması suretiyle elde edilen işlem görmüş ürünün (asıl işlem görmüş ürün veya ikincil işlem görmüş ürün olarak) ihraç edilmesi esasına dayanmaktadır.

 

 İhraç ürünlerimize dünya piyasalarında rekabet gücü kazandırmak ve ihraç ürünlerimizi çeşitlendirmek amacıyla, dünya piyasa fiyatlarından gümrük muafiyetli olarak, Ticaret politikası önlemlerine tabi olmaksızın, ihraç ürünün üretimi için gerekli olan ve fiyat ve/veya kalite bakımından yurt içi piyasalardan temin edilemeyen, hammadde, yardımcı madde ve ambalaj malzemeleri ithalatına imkan veren ekonomik etkili bir gümrük rejimidir.

Dahilde İşleme Rejiminde şartlı muafiyet ve geri ödeme sistemi olmak üzere iki tür dahilde işleme tedbiri uygulanmakta olup, Şartlı muafiyet sisteminde ithalat sırasında doğan vergilerin teminata bağlanırken ger, ödeme sisteminde ithalat esnasında vergi alınmakta olup işlem görmüş ürünün ihracı halinde alınana vergi geri ödenmektedir. 

Dahilde işleme rejimi, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 108-122 maddeleri arasında, Gümrük Yönetmeliği'nin  349-369. maddeleri arasında düzenlenmiş bulunmaktadır.

Dahilde işleme rejimi, şartlı muafiyet ve geri ödeme sistemi çerçevesinde işlemektedir. Şartlı muafiyet çerçevesinde, serbest dolaşımda bulunmayan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, değişmemiş eşya, ambalaj ve işletme malzemesi, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik firmalarca, ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, vergileri teminata bağlanmak suretiyle bedelli ve/veya bedelsiz olarak ithal edilmekte ve ihracat taahhüdünün gerçekleşmesini müteakip alınan teminatlar firmaya iade edilmektedir.

Geri ödeme sistemi kapsamında ise, serbest dolaşımda olmayan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, değişmemiş eşya, ambalaj ve işletme malzemesinin vergileri ithal aşmasında tahsil edilmekte, ticaret politikası önlemleri uygulanmakta olup, söz konusu ithal eşyasından elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, ithalat esnasında alınmış olan vergiler iade edilmektedir.

Dahilde işleme rejimi ile ilgili işlemler, dahilde işleme izin belgesi ve dahilde işleme izni kapsamında yürümekte olup, 27.01.2005 tarihli, 25709 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı'na istinaden düzenlenen 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin 15. maddesine göre, dahilde işleme izin belgesi almak için Ekonomi Bakanlığı'na, dahilde işleme izni almak için ise gümrük idaresine başvurulması gerekmektedir. Ayrıca, anılan Tebliğ'in 14. maddesinde, gümrük idaresince dahilde işleme izni verilecek işlemler ayrıntılı olarak düzenlenmiş bulunmaktadır.

2006/12 sayılı DIR Tebliği'nin Süreler başlıklı Dördüncü Bölümü'nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni için verilen sürelere ek olarak haklı sebep ve mücbir sebep ile fevkalade haller kapsamında ek süre verilmesi mümkün bulunmaktadır.

Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında  ithali yapılan eşyanın veya işlem görmüş ürünün gümrük mevzuatı çerçevesinde süresi içerisinde gümrük idaresi gözetiminde imhası, gümrüğe terk edilmesi veya mahrecine iadesi hallerinde bu eşyaya tekabül eden ihracatın gerçekleştirilmesi aranmamaktadır.

Şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşya işlem görmüş ürün olarak ve/veya ithal edildiği şekliyle belge/izin süresi içerisinde, ticaret politikalarının uygulanması, eşyanın gümrük idaresince yerinde tespiti, eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili kaydıyla serbest dolaşıma girmesi mümkün bulunmaktadır. Bu durumda serbest dolaşıma giren eşyanın ihracatının gerçekleşmesi aranmamaktadır.   

Dahilde işleme rejimi kapsamında ihracatı gerçekleştirilmeyen ithal eşyasının işlem görmüş ürün ve/veya ithal edildiği şekliyle belge/izin sahibi firma ve/veya yan sanayici firmanın stoklarında bulundurulması zorunludur.

Dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdünü kapatmak için ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine, dahilde işleme izni ihracat taahhüt hesabının kapatılması için de ilgili gümrük idaresine müracaat edilmesi gerekmektedir.

2006/12 sayılı DIR Tebliği'nin 45 nci maddesi ile dahilde işleme tedbirlerine uyulmaması durumları ve buna ilişkin cezai işlemler belirtilmiştir.

Gümrük Kanununun 238 inci maddesi ile de dahilde işleme rejimine ilişkin hükümlerin ihlal edilmesi durumunda ödenmesi gereken para cezalarına ilişkin hükümler düzenlenmiştir.

Soru: Dahilde İşleme Rejimi nedir?

Cevap: Dahilde işleme rejimi, serbest dolaşımda olmayan eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde işleme faaliyetine tabi tutulmak üzere geçici ithal edilmesi ve işleme faaliyeti sonrasında elde edilen işlem görmüş ürünün yeniden ihraç edilmesi esasına dayanan ekonomik etkili bir gümrük rejimidir.

Soru: Dahilde İşleme Rejiminin amacı nedir?

Cevap: Dahilde İşleme Rejiminin amacı, dünya piyasa fiyatlarında hammadde temin etmek suretiyle ihracatı artırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını geliştirmek ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmek olarak ifade edilebilir.

Soru: Dahilde İşleme Rejimi kapsamında uygulanabilir sistemler nelerdir ?

Cevap: Dahilde İşleme Rejiminde şartlı muafiyet ve geri ödeme sistemi olmak üzere iki tür dahilde işleme tedbiri uygulanmaktadır.
 
Şartlı muafiyet sistemi; dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ihraç edilecek eşyanın üretiminde kullanılan ve serbest dolaşımda bulunmayan hammadde, yardımcı madde,ambalaj ve işletme malzemesinin Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilerce ithalatı sırasında doğan vergilerin teminata bağlanarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ithal edilmesi ve üretim sonucunda elde edilen eşyanın ihraç edilmesini müteakip alınan teminatın iade edilmesidir.
 
Geri ödeme sistemi; dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında serbest dolaşıma giren hammadde, yardımcı madde, ambalaj ve işletme malzemesinden elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, ithalat esnasında alınan verginin geri ödenmesidir. Bu kapsamda ithal edilen eşya için gümrük idaresince, ticaret politikası önlemleri uygulanmakta ve eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması şartı aranmaktadır.

Soru: İşlem Görmüş Ürün, Asıl İşlem Görmüş Ürün, İkincil İşlem Görmüş Ürün, İşleme Faaliyeti ve Fire nedir?

Cevap:
İşlem görmüş ürün, işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen tüm ürünlerdir. İşlem görmüş ürün tanımı, üretim faaliyeti kapsamında elde edilen asıl ve ikincil işlem görmüş ürün kavramlarını da kapsamaktadır.
 
Asıl işlem görmüş ürün, dahilde işleme rejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan üründür.
 
İkincil işlem görmüş ürün, işleme faaliyeti sonrasında elde edilen asıl işlem görmüş ürün dışındaki ürünü ifade etmektedir.
 
İşleme faaliyeti, eşyanın montajı, kurulması ve diğer eşya ile birleştirilmesi dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması, işlenmesi, yenilenmesi, düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi ile işleme sırasında tamamen veya kısmen tüketilse dahi işlem görmüş ürünün bünyesinde bulunmayan ancak, bu ürünün üretilmesini sağlayan veya kolaylaştıran önceden belirlenmiş bazı eşyanın kullanılmasını ifade etmektedir.

 • işleme faaliyetleri sırasında özellikle kuruma, buharlaşma, sızma veya gaz kaçağı şeklinde yitirilen ve imha olan kısım ile ekonomik değeri olmayan atıkları ifade etmektedir.
 Soru: Şartlı muafiyet sistemi kapsamında eşdeğer eşya kullanımı nedir?

Cevap: Eşdeğer eşya, işlem görmüş ürünlerin imali için ithal eşyasının yerine kullanılan serbest dolaşımda bulunan eşyadır. Eşdeğer eşya, şartlı muafiyet sisteminde kullanılabilmektedir. Eşdeğer eşyanın, ithal eşyası ile asgari 8 (sekiz)’li bazda GTİP, ticari kalite ve teknik özellikleri itibarıyla aynı kalite ve nitelikleri taşıması gerekmektedir.
 
Şartlı muafiyet sistemine bağlı dahilde işleme rejimi kapsamında ithal eşyasının ithalinden önce, eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünün ihracatı mümkün bulunmaktadır. Bu uygulama, şartlı muafiyet sisteminde önceden ihracat denilmektedir. Önceden ihracat uygulaması durumunda, bu ihracata tekabül eden ithalat belge süresi sonuna kadar yapılabilmektedir. Bu kapsamda yapılacak ithalat esnasında, katma değer vergisi dahil tüm vergiler (4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla) teminata bağlanır ve ticaret politikası önlemleri uygulanmaz.

Soru: Geri Ödeme Sistemi kapsamında ödenen vergilerin geri alınması için yapılması gerekli işlemler nelerdir?

Cevap: Geri ödeme sistemi kapsamında ihracı taahhüt edilen eşyanın ihracat taahhüdünün kapatılması sonrasında, belge/izin sahibi tarafından ithalat sırasında ödenen vergilerin iadesi için ilgili gümrük idaresine başvuruda bulunması gerekmektedir. Başvurunun, ihracat taahhüdünün kapatılmasını müteakip 3 ay içerisinde yapılması gerekmektedir.
 
İşlem görmüş ürünün ve değişmemiş eşyanın, ihraç edildiğinin, daha sonra yeniden ihraç edilmek üzere transit rejimi, gümrük antrepo rejimi, geçici ithalat rejimi veya dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulduğunun veya serbest bölgeye konulduğunun belgelendirilmesi durumunda ithalat vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılmasının talep edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Soru: Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yurt içi alım uygulaması mümkün müdür ?

Cevap: Dahilde işleme rejimi kapsamında yurt içi alım uygulaması sadece Dahilde İşleme İzin Belgesi için geçerlidir. Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, değişmemiş eşya ve ambalaj malzemeleri, ithal edilebileceği gibi, yurt içinden de temin edilebilir.
 
Bu uygulamada, yurt içinden eşya alımı KDV Tecil/Terkin Sistemine İlişkin 83 Seri No.lu Tebliğ kapsamında ya da T.C. Şeker Kurumunca tespit edilen şeker fabrikalarından alım yapılabilir. Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki yurt içi alımın, belge süresi içerisinde gerçekleştirilmesi gerekir.

Soru: Dahilde İşleme Rejimi kapsamında teminata ilişkin uygulamanın esasları nelerdir?

Cevap: Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde yapılacak ithalattan doğan vergi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde teminata tabidir. Ancak,  yurt içi alımlar için Ekonomi Bakanlığı veya ilgili kuruluşlarca belirlenen tutar üzerinden teminat alınır.
 
Teminat; Para, Bankalar tarafından verilen teminat mektupları, Hazine tahvil ve bonoları,   unsurlarından biri veya birkaçından oluşabilir.

Soru: Dahilde İşleme Rejimi kapsamında indirimli teminat uygulaması mümkün müdür ?

Cevap: Dahilde işleme rejimi kapsamında indirimli teminat uygulamasından faydalanılabilmektedir. Bu uygulama çerçevesinde A, B ve C sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların dahilde işleme rejimi kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin sırasıyla %1, 5 ve 10’unun teminat olarak yatırılması kaydıyla, gümrük idaresince ithalatın gerçekleştirilmesine izin verilir.
 
Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi olmayan firmalar için de bu uygulama söz konusu olabilmektedir. Bu kapsamda, dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketleri, imalatçı-ihracatçı firmalar ve belli bir periyod için belirlenen ihracat rakamını geçen ihracatçı firmalar da, yine belirli limitlere bağlı olarak yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %10’unun teminat olarak yatırmak suretiyle ithalat yapabilirler.

SORU: Hangi hallerde Dahilde İşleme İzni düzenlenir ?

Cevap: Türkiye Gümrük Bölgesinde gerçekleştirilecek, eşyanın korunması, görünüş ya da satış kalitesinin iyileştirilmesi, yeniden dağıtım veya yeniden satış için hazırlanmasına yönelik işlemler, eşyanın montajı, kurulması, diğer eşyayla birleştirilmesi, bir araya getirilmesi veya ihraç edilecek eşyanın tamamlanması dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması, yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi veya boyanması gibi nisbeten basit işlem ve işçilikler ile bedelsiz ithalat gibi işlemler için gümrük idaresinden dahilde işleme izni alınması gerekmektedir.

Soru: Dahilde İşleme İzin Belgesi/İzni almak için nereye müracaat edilmelidir ?

Cevap: Türkiye gümrük bölgesinde yerleşik firmalar tarafından, dahilde işleme izin belgesi almak için elektronik ortamda Ekonomi Bakanlığına, dahilde işleme izni almak için ilgili gümrük idaresine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Soru: Dahilde işleme rejimi kapsamında süre sınırlaması bulunmakta mıdır ?

Cevap: Dahilde işleme izin belgesinin veya dahilde işleme izninin süresi sektörüne göre azami 12 (oniki) aya kadar tespit edilebilir. Ancak, gemi inşaa, komple tesis v.b. ile üretim süreci 12 (oniki) ayı aşan ürünler ve savunma sanayi alanına giren ürünlerin ihracına ilişkin düzenlenen belgenin/iznin süresi, proje süresi kadar tespit edilebilir.

Soru: Dahilde İşleme Rejimi kapsamında verilen süre dışında ek süre alınması mümkün bulunmakta mıdır ?

Cevap: Dahilde İşleme Rejimi kapsamında alınan orijinal sürenin yetersiz kalması durumunda, haklı sebep halleri ve yangın, sel, don gibi mücbir sebep ile fevkalade hallere bağlı olarak süre uzatımı yapılması mümkün bulunmaktadır. Dahilde İşleme İzin Belgelerine ilişkin ek süre talebi için elektronik ortamda Ekonomi Bakanlığına, Dahilde İşleme İznine ilişkin ek süre talebi için ilgili Gümrük Müdürlüğüne başvuru yapılması gerekmektedir.

SORU: Dahilde İşleme Rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi dışında veya serbest bölgelerde işleme faaliyeti yapılabilir mi?

Cevap: Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde, sadece dahilde işleme izin belgesi kapsamında işlem görmüş ürünlerin veya değişmemiş eşyanın tamamı veya bir kısmı, ancak hariçte işleme rejimi hükümleri çerçevesinde daha ileri düzeyde işlenmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere geçici olarak ihraç edilebilir.

Soru: Dahilde işleme İzin Belgesi/İzni kapatma müracaatı ne şekilde yapılır ?

Cevap: Firmaların, Dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdünü kapatmak için en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde, elektronik ortamda ve aynı zamanda gerekli bilgi ve belgelerle birlikte belge sahibi firmanın üyesi bulunduğu ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine müracaat edilmesi gerekmektedir.
 
Dahilde işleme izni ihracat taahhüdünü kapatmak için ise en geç izin süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ilgili gümrük idaresine müracaat edilmesi zorunludur.

Soru: Şartlı muafiyet sistemine bağlı Dahilde İşleme Rejimi kapsamında geçici ithal edilen eşyanın serbest dolaşıma girmesi mümkün müdür ?

Cevap: Şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen eşya, işlem görmüş ürün olarak ve/veya ithal edildiği şekli ile, belge/izin süresi içerisinde, ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın gümrük idaresince yerinde tespiti, eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili kaydıyla 4458 sayılı Gümrük Kanununun 114 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 207 nci maddesi hükmüne göre serbest dolaşıma girebilir. Bu durumda, serbest dolaşıma giren eşyaya tekabül eden ihracatın gerçekleşmesi aranmaz.

Soru: Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın ihracatının aranmayacağı durumlar nelerdir ?

Cevap: Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşyanın veya işlem görmüş ürünün, gümrük mevzuatı çerçevesinde belge/izin süresi içerisinde serbest dolaşıma girmesi, gümrük idaresi gözetiminde imhası, gümrüğe terk edilmesi veya mahrecine iadesi hallerinde, bu eşyaya tekabül eden ihracatın gerçekleştirilmesi aranmaz.

Soru: Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen eşyadan elde edilen ikincil işlem görmüş ürünün tabi olabileceği işlemler nelerdir ?

Cevap: Dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen eşyadan elde edilen ikincil işlem görmüş ürün, belge/izin ihracat taahhüdünün kapatılmasından önce ihraç edilebileceği gibi, gümrük idaresi gözetiminde imha, gümrüğe terk, çıkış hükmünde gümrüğe teslim veya serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithal edilebilir.

Soru: Dahilde İşleme Rejim tedbirlerine uyulmaması halleri nelerdir ?

Cevap: Şartlı muafiyet sistemi kapsamında ithal edilen eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihracatının gerçekleştirilmemesi, belge/izin kapsamında izin verilen miktarın üzerinde ithalat yapılması, belge kapsamında ithal edilen eşyanın tamamı ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılmış olsa dahi döviz kullanım oranının %80’i (İkincil işlem görmüş tarım ürünü taahhüdü içeren belgeler için %100’ü) geçmesi, dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin iptal edilmesi, dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin süresi içerisinde kapatma müracaatında bulunulmaması nedeniyle belge/iznin resen kapatılması gibi durumlar, dahilde işleme rejimi tedbirlerine uyulmaması halleri arasında sayılabilir.

Soru: Dahilde işleme rejimi tedbirlerine uyulmaması suretiyle rejimin ihlal edilmesi durumunda uygulanacak müeyyideler nelerdir ?

Cevap: Dahilde İşleme Rejimi hükümlerinin ihlali halinde, belge/izin kapsamında yapılan ithalata ilişkin varsa alınmayan ithalat vergileri ile Gümrük Kanunu’nun 238 inci maddesi uyarınca para cezası tahsil edilir.

Soru: Gümrük İdaresince Dahilde İşleme İzni Verilemeyecek Eşya Var Mıdır ?

Cevap: Gümrük İdaresinde dahilde işleme izni verilemeyecek eşya listesi 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği Ek 7 No.lu Listede yer almaktadır:
 

Fasıl-GTİPEşya Adı
01-04Tüm eşyalar
05Tüm eşyalar (Bağırsak hariç)
0601Tüm eşyalar
07-15Tüm eşyalar
16Tüm eşyalar (Salyangoz hariç)
17-24Tüm eşyalar
43Tüm eşyalar (Aksesuar olarak kullanılmak amacıyla ithal edilecekler ile koyun ve kuzu kürkü hariç)
42.03.10Tüm eşyalar (Tamir amaçlı olanlar hariç)
7311.00.91.90.00Oksijen Tüpleri
8481.80.19.00.11Musluklar
8528.72.30.00-8528.73.00.00Televizyonlar (Tebliğin 14/1-d bendinde belirtilen işleme faaliyetine tabi tutulacak televizyonlar hariç)

 

Soru: Kimler dahilde işleme izni/izin belgesi alabilir ?

 Cevap: Gümrük Kanunu'nun 110 uncu maddesi uyarınca dahilde işleme izni 80 inci madde çerçevesinde, işleme faaliyetlerini yapan veya yaptıran kişinin talebi üzerine verilebilir. Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmalar bu rejimden faydalanabilmekte olup, ticari nitelikte olmayan dahilde işleme amaçlı ithalat için Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilere de izin verilmesi mümkündür. 

Soru: Gümrük idaresince verilen dahilde işleme izinleri için müracaat aşamasında gerekli bilgi ve belgeler nelerdir ?

Cevap: 1 – Dilekçe (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış)
2 –Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formu (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış)
3 – Eşyanın bedelsiz gönderilme amacı ve süresini kapsayan gönderici firma ile alıcı firma arasında varsa imzalanmış sözleşme veya gönderici firma yazısı aslı ve tercümesi (*)
4 – İhraç Ürünleri ile İlgili Hammadde Sarfiyat Tablosu (**)
5 – İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli) (***)
6 – Yan sanayici kullanılması halinde (İmalatçı-ihracatçı, İhracatçı, Dış Ticaret Sermaye Şirketi ve Sektörel Dış Ticaret Şirketi için);
a) Yan sanayici firmaya ait Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli) (***)
b) Yan sanayici firmaya ait İmza Sirküleri (Noter tasdikli)
c) Yan sanayici ile yapılan protokol (Taraflarca imzalanmış)
7 – Ticaret Sicil Gazetesi aslı, noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları ile ticaret sicili memurluklarınca tasdikli örneği (Kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin Ticaret Sicil Gazetelerinin her biri)
8 – İmza Sirküleri (Noter tasdikli)
9 – Adına üretim yapılan yurtdışında yerleşik yabancı firmadan, adet olarak belirtilen etiketin, yabancı firmanın bilgisi dahilinde ithal edilerek fason üretim yapıldığını gösteren sözleşme (****)
(*): Tebliğin 14/1-ı bendinde belirtilen işlem için
(**): Tebliğin 14/1-bg ila ı bentlerinde belirtilen işlemler için
(***): Kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan belge (Aslı veya ilgili kurumca tasdikli örneği)
(****): Yurtdışında yerleşik yabancı firmadan etiket ithal edilmesi halinde.
NOT :
1 – Firmanın aynı gümrük idaresindeki önceki dosyasında bulunan süresi geçerli bilgi ve belgeler tekrar istenmeyebilir.
2 – Projenin özelliğine göre ek bilgi ve belge istenmesine veya yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerden birinin veya birkaçının istenmemesine Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca karar verilir.
3 – Tebliğin 14/1-a bendinde belirtilen işlemler için sadece 2, 7 ve 8 inci maddelerde belirtilen belgeler aranır. 14/1-a bendinde belirtilen işlemler kapsamında etiket ithal edilmesi halinde, 2, 7 ve 8 inci maddelerde belirtilen belgelere ilave olarak 9 uncu maddede belirtilen belge de aranır.
4 – Serbest bölge kullanıcısı firmalara ait demirbaşa kayıtlı eşyanın ve yatırım malları ve ekipmanlarının Tebliğ’in 14/1-de bentlerinde belirtilen işlemler için dahilde işleme izni kapsamında ithal edilmek istenmesi halinde sadece 2, 7 ve 8 inci maddelerde belirtilen belgeler aranır.
 
Soru: Yurt dışından hasarlı eşyamı getirip yurt içinde tamir ettirmek istiyorum. Yapmam gereken işlemler nelerdir ?
 
Cevap: Dahilde işleme rejimi kapsamında gümrük idaresince izin verilebilecek işlemler, gümrük idaresince izin verilemeyecek eşyaya ilişkin bilgiler ve Ekonomi Bakanlığı'nca düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesi düzenlenmesini gerektirir durumlar 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde yer almaktadır.  Bu konuda detaylı bilgi Gümrük Kanunu'nun 108-122 nci maddeleri, Gümrük Yönetmeliği'nin 349-375 inci maddeleri, 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı ve 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinden edinilebilir.
 
Sorularla Dahilde İşleme Rejimi (İstanbul Ticaret Odası)
 
 

Dahilde İşleme Rejimi Projesini Kullanmak İçin Yapılacak İşlemler


 

Projeyi kullanabilmek için;

 • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları (ESHS)

          Tübitak BİLGEM ( Kamu Kurumları İçin)

          E-Güven

          TürkTrust

          E-Tuğra

  tarafından verilmiş bir Nitelikli Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmak ya da temin etmek.


Detaylar için tıklayınız? • Temin edinilen Nitelikli Elektronik İmza Sertifikasını kullanarak www.ekonomi.gov.tr adresinden E-İmza Uygulamaları bölümünden Yetkilendirme Başvuruları bölümünden Dahilde İşleme Rejimi uygulamasını seçerek yetkilendirme başvurusu yapmak.

  Detaylar için tıklayınız?


 

Firmalar için DİR projesini kullanma kılavuzu : http://eortak.dtm.gov.tr/eortak/login/getPage.htm?page=Firma_Kullanma_KlavuzuV4.doc

 Dahilde İşleme Rejimi Mevzuatı      

1

 Özetle Dahilde İşleme Rejimi

 Dosya indir

2

 Gümrük İdaresince Dahilde İşleme İzni Verilmeyecek Eşya Listesi

 Dosya indir

3

 Gümrük İdaresince Verilen Dahilde İşleme İzni Almak İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

 Dosya indir

4

 Gümrük İdaresince Verilen Dahilde İşleme İzni Kapatmasına Esas Bilgi ve Belgeler

 Dosya indir

5

 Ekonomi Bakanlığınca Düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapatmasına Esas Bilgi ve Belgeler

 Dosya indir

6

 Telafi Edici Vergi Tablosu

 Dosya indir

7

 Dahilde İşleme İzni İhraç Ürünleri İle İlgili Hammadde Sarfiyat Tablosu

 Dosya indir

 

Ayrıntılı Bilgi İçin :

 

 Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Tel : 312-447 27 40   Dahili : 201 ve 202


Dahilde İşleme Rejimi Uygulaması Yardım Telefonları

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü


    

Tekstil Dairesi :

(312) 204 75 11, (312) 204 77 52, (312) 204 77 56

Tarım Dairesi :

(312) 204 76 77, (312) 204 76 92

Kimya (Plastik) Ürünleri Dairesi :

(312) 204 76 71, (312) 204 77 61, (312) 204 76 50

Maden Metal Kimya Toprak Orman Ürünleri Dairesi :

(312) 204 77 29, 
(312) 204 77 09, (312) 204 77 55, (312) 204 77 04 

Otomotiv Elektrik Elektronik Dairesi :

(312) 204 76 53 

Mevzuat Dairesi :

(312) 204 76 46, (312) 204 76 51

DİR Otomasyon Şubesi :

(312) 204 77 51      (312) 204 76 36

E-mail :    dirotomasyon@ekonomi.gov.tr

 

Elektronik İmza ve Teknik Konular Yardım Telefonları


(312) 204 75 48      (312) 204 81 37      (312) 204 75 92

 

E-mail :    eimza.teknik@ekonomi.gov.tr

 
TÜM SORULAR

Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat / Çankaya ANKARA

+90 (312) 447 27 40 / +90 (533) 039 95 96 (Mesai saatleri dışında)

info@oaib.org.tr

+90 (312) 446 96 05